Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019. mācību gads.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”

Vaļņu ielā 5, Jelgavā, LV-3001; tālr.: 63029287;e-pasts: gaismina@izglitiba.jelgava.lv

 Pašnovērtējuma ziņojums
 2018./2019.
Mācību gads

Lasīt tālāk

Saturs

1.Pirmsskolas izglītības iestādes vispārējs raksturojums……………………….3

 1. Pamatjomu vērtējums

2.1.1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas………………….  4

 1. 2.Mācīšana un mācīšanās

2.2.1.Mācīšanas kvalitāte……………………………………………………………5

2.2.2.Mācīšanās kvalitāte……………………………………………………………8

2.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa………………………..……………. 10

2.3. . Izglītojamo sasniegumi.

2.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā……………………………………… 12

2.4. . Atbalsts izglītojamajiem.

2.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības

garantēšana…………………………………………………………………………. 13

2.4.2. Atbalsts personības veidošanā………………………………………………  16

2.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā……………….……………………………………………..18

2.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai………………………………………  18

2.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni…………………………………………….  19

2.5.Iestādes vide

2.5.1. Mikroklimats………………………………………………………………    21

2.5.2. Fiziskā vide…………………………………………………………………   23

2.6. Iestādes resursi

2.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi………………………………………..   25

2.6.2. Personālresursi………………………………………………………………  25

2.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

2.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana………………………. .  27

2.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība……………………………   28

2.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām……………………………………   30

3.Turpmākā attīstība…………………………………………………………….  31

 1.Pirmsskolas izglītības iestādes vispārējs raksturojums.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Gaismiņa” atrodas pilsētas centrā, Vaļņu ielā 5.  Iestāde atvērta no 1962. gada, darbojās piecas grupas, kurās uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda- latviešu.

Pirmsskolas iestādi ietver zaļās zonas teritorija, kurā aug dažādu koku sugas, košuma krūmi un puķu stādījumi. Tuvumā atrodas plašs skvērs un Raiņa parks. Iestāde ir vecāku pieprasīta, jo bērni to apmeklē  no paaudzes paaudzē.

 1. gadā veikta ēkas siltināšana, 2013. gadā veikts fasādes remonts.

Visā iestādes ēkā ir nomainīti logi, uzstādītas koda durvis ar drošības pogu no iekšpuses. Apkārt ēkai ieklāts bruģa segums, nomainītas kanalizācijas akas.

2016.gadā uzstādīta zibens aizsardzības sistēma.

2017.gadā atjaunots žoga posms no Vaļņu ielas puses, kā arī sadarbojoties ar kaimiņiem  SIA „Jelgavas ūdens”  nomainīts  žogs „Skudriņu” un Spārīšu” grupu laukumiem.

Iestādē tiek realizēta izglītības programma:

 • pirmsskolas izglītības programma ( izglītības programmas kods 0101 1111, licence Nr. V-3767, 2011.27.01.)

Iestādi uz 2018./2019.  mācību gada sākumu  apmeklē 117 bērni.

Bērnu skaits grupās 2018./2019.

Grupas Izglītojamo skaits
Spārītes 24
Tauriņi 22
Mārītes 24
Skudriņas 23
Bitītes 24

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un darbinieki rūpējas par bērnu veselību, fizisko un garīgo labklājību, nodrošina ar nepieciešamajiem uzskates un izdales materiāliem, rotaļlietām, spēlēm, atbilstoši bērna vecumam, interesēm un attīstībai. Veicina personības individuālu veidošanos radošā darbībā.

2018./2019. mācību gadā Iestādē strādā  10 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotāja un tehniskais personāls 11 darbinieki. Par bērnu veselību un attīstību rūpējas medicīnas māsa un  skolotājs-logopēds, kurš strādā ar 5-6 gadīgiem bērniem. Sadarbojamies ar Iekļaujošās izglītības atbalsta centru (IIAC).

Izglītības iestādes pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. Divi pedagogi ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pirmo pakāpi.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” izglītojamajiem tiek  piedāvātas interešu izglītības programmas – mākslas pulciņš, ritma un sporta deju pulciņš, angļu valodas pulciņš, robotikas pulciņš.

Iestādes  budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām, Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzekļi un maksas pakalpojumi.

 2018./2019. mācību gads Pašvaldības budžets Maksas pakalpojumi Mērķdotācijas Kopā (euro)
Apstiprināts gadam Apstiprināts gadam Apstiprināts gadam Apstiprināts gadam
Resursi izdevumu segšanai – kopā 246774 7 575 28 663 283 012

 

Ēdināšanas pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādē sniedz  SIA „ Fama”

(pakalpojuma līguma Nr.6, 10.08.2015.).

PII “ Gaismiņa” 2018./2019. mācību gada uzdevumi :

 • Mācīt un audzināt savas valsts patriotus, uzsverot vispārcilvēciskās vērtības.
 • Veicināt izglītojamo vispusīgu attīstību akcentējot latviešu valodas, pareizas runas nozīmīgumu.

 

2.Pamatjomu vērtējums.

2.1.1. Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas

Mācību procesu izglītības iestādē īsteno atbilstoši izglītības programmai – kods

0101 1111.

Pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” katram vecumposmam ir izstrādāts rotaļnodarbību saraksts, kurš veidots saskaņā ar mācību programmu, un tajā ietilpst – latviešu valoda, matemātika, dabas zinības, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, sports.

Nodarbību saraksti ir izvietoti grupu vecāku informatīvajos stendos.

Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus.

Mācību satura pilnveidošanai un īstenojot kompetenču pieeju 2018./2019. mācību gadā uzsākām āra nodarbības.

Iestādē organizētas sarunas ar izglītojamajiem par tīru vidi, esam piedalījušies Zaļās jostas rīkotajā bateriju vākšanas akcijā, mācījušies šķirot atkritumus, skatījušies īsfilmas par tīru vidi un atkritumu šķirošanu.

5-6 gadīgo izglītojamo grupās tika organizētas ģenerāltīrīšanas dienas, iesaistot pašus izglītojamos un apgūstot svarīgas, dzīvei nepieciešamas prasmes, esam uzsākuši pašapkalpošanās prasmju apgūšanu ēdienreizēs.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai  ir izstrādāta vienota sistēma – individuālās attīstības kartes. Skolotāju dienasgrāmatās tiek atspoguļoti ikdienas rotaļnodarbību procesa vērojumi un risinātas problēmsituācijas.

Plānojot mācību procesu pedagogs ņem vērā vecumposma īpatnības un katras  tēmas apguvei paredz laika periodu, kas saskan ar ierakstiem skolotāja dienasgrāmatā.

Pedagogiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņā uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm, pie kolēģiem, darba procesā  izmantot interneta resursus, projektoru un interaktīvo tāfeli.

Mācību gada plānā tiek iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, apkārtējiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un Latvijas valsti, audzinot patiesus savas valsts patriotus un akcentējot tikumus.

Izglītības iestādē tiek akcentēta izturēšanās pret izglītojamo kā pret personību,

empātija pret viņa  darbību, sniedzot iespēju pētīt un izzināt, interpretējoša pieeja pret izglītojamā izteikumiem un pasaules skatījumu (bērna pieredzes izzināšana),

izglītojamā iniciatīvas veicināšana (atbalsts viņa interesēm, emocijām un pētnieciskajai darbībai).

Pamatizglītības apguvei atbildīgi ir sagatavoti 24 izglītojamie.

Stiprās puses:

Izglītības iestādē strādā zinoši, profesionāli pedagogi.

Veiksmīgi realizēta izglītības programma.

Radoša pieeja mācību procesam.

Turpmākā attīstība:

Pilnveidot pedagogu kompetences.

Pamatojoties uz jauno mācību saturu mainīt iestādes fizisko vidi, izstrādāt tematiskos plānus pa vecumposmiem.

Vērtējums: Labi

 2.2.Mācīšana un mācīšanās.

2.2.1.Mācīšanas kvalitāte

Mācību darbs pirmsskolas izglītības iestādē „ Gaismiņa” tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no Valsts un Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes noteiktajām prioritātēm.

Iestādē ir stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs.

Sākoties jaunajam mācību gadam, rīta cēlienā, esam ieviesuši āra nodarbības. Tās tiek organizētas grupu laukumos, iestādes teritorijā, tiek apmeklēti parki un pilsētas rīkotie pasākumi brīvā dabā.

Grupu skolotājas izstrādā nodarbību saturu – tās tiek strukturētas, veicinot mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Mācību un audzināšanas pamatā ir bērnu un skolotāju dialogs. Gan bērni, gan skolotājs ir līdzvērtīgi pedagoģiskā procesa veidotāji un aktīvi dalībnieki.

Darbs tiek organizēts apakšgrupās, individuāli un pāros. Visa mācību gada garumā izglītojamajiem ir iespēja darboties ar dabas materiāliem, dabas vērošanu un eksperimentu veikšanu. Tēmas atspoguļojuma dažādošanai tiek izmantota interaktīvā tāfele.

Ziemā tiek  veikti  eksperimenti ar sniegu, vērots kādas pārmaiņas notiek dabā, baudīti ziemas prieki.

Sporta nodarbības organizējam ārā. 5-6 gadīgo grupas, reizi mēnesī,  apmeklē Jelgavas sporta halli.

Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar iestādes logopēdi – rotaļnodarbību materiālu izveidē valodas un runas attīstībā. Iestādes logopēde regulāri piedalās grupu rīta apļos un ir izstrādājusi vingrinājumus artikulācijas aparāta attīstīšanai, individuāli katram vecumposmam un aktuālajai problēmai grupā. Logopēde pievērš skolotāju uzmanību un ierosina darba metodes, ar kādām labāk strādāt, lai uzlabotos izglītojamo runas kvalitāte.

Visu grupu skolotājas ikdienas procesā, dažādos dienas ritma momentos pielieto logopēda sagatavotos materiālus valodas attīstībai.

Vecāku informatīvajos stendos regulāri tiek izlikta aktuālākā informācijas par mācību procesu, tēmām un notikumiem.

Skolotājas izstrādā mācību līdzekļus ar mērķi tos pielietot mācību procesā.

Lai pilnveidotu savu pedagoģisko kompetenci pedagogi apmeklē kolēģu sagatavotas atklātās nodarbības, kurās skolotājas piedāvā savu labo praksi un veido izpratni par to, kā mācību process tiek organizēts katrā konkrētajā grupā. Kolēģiem, savukārt, tiek dota iespēja izteikt viedokli un ieteikumus darba uzlabošanai/dažādošanai.

Vērojumi liecina, ka rotaļnodarbību mērķi un uzdevumi ir skaidri formulēti, izglītojamie tiek informēti par mācību uzdevumiem, aktualitātēm un sasniedzamo rezultātu. Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas darba organizācijas formas- rotaļnodarbība ar visu grupu, pa apakšgrupām, individuāli, pāros, izglītojamo patstāvīgā darbība, demonstrācija, stāstījums, ekskursijas, eksperimenti, dažādu sfēru pārstāvju viesošanās izglītības iestādē, utt.

Izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu, ievērojot katra individuālās spējas un vajadzības. Izglītojamie veido savu pieredzi, pasaules izpratni un apgūst jaunas  kompetences, izmantojot iepriekš apgūtās zināšanas un meklējot risinājumus problēmām.

Pirmajā pusgadā mācījāmies latviešu tautas dziesmas un realizējām projektu “100 tautasdziesmas Latvijai simtgadē.”- izglītojamie kopā ar vecākiem ilustrēja pašu izvēlētu tautasdziesmu. Izstādi organizējām iestādē un SAC ‘Zemgale”.

Akcentējām grāmatu lasīšanas nozīmi- nedēļas garumā organizējot  lasīšanas brīžus, kuros tika iesaistītas ģimenes.

Skudriņu grupa apmeklēja Jelgavas pilsētas bibliotēku, Mārīšu grupas izglītojamie, sadarbojoties ar bērnu bibliotēku “Zinītis”, iesaistījās “Grāmatu lasīšanas žūrijā”. Ciemos bijusi bibliotekāre, iepazīstinot ar darbu bibliotēkā, lasījusi bērniem priekšā grāmatas, stāstījusi, cik svarīgi ir lasīt mājās, kopā ar vecākiem. Izglītojamie piedalījās žurnāla “Pūcīte” pasaku sacerēšanas konkursā. Iestādē viesojās skolēni un lasīja savas pašsacerētas pasakas.

Dzejas dienu ietvaros iepazinām latviešu autoru dzeju, organizējām  teātra izrādes un prezentējām tās visai izglītības iestādei.

Ikdienas procesā izglītojamie tiek rosināti veidot stāstījumus, kopīgi sacerēt stāstus, pasakas, prezentēt savu darbu pārējiem grupas biedriem.

Visā mācību procesā caurvijas valodas attīstības vingrinājumi un tiek vērota izglītojamo valodas attīstība.

Skolotājām izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vecākiem, aicinot viņus  iesaistīties mācību procesa dažādošanā – vecāku viesošanās iestādē, bērnu viesošanās vecāku darba vietās, radošā darbošanās kopā ar vecākiem rīta un pēcpusdienas cēlienos utt.

Iestādē strādājām pie tā, lai materiālā bāze un pieejamie materiāli izglītojamajiem ir atbilstoši un veidotu interesi praktiski darboties. Esam papildinājuši materiālo bāzi ar  spogulīšiem, palielināmajiem stikliem, eksperimentu stacijām, dažāda veida konstruktoriem, virtuves dēlīšiem. Pastiprināti pievēršam uzmanību materiālu atbilstībai tēmai un gadalaikam.  Pamatojoties uz jauno mācību saturu esam uzsākuši āra un grupu fiziskās vides izvērtēšanu.

Otrajā mācību pusgadā turpinājām strādāt pie āra nodarbību satura pilnveides.  Aktualizējām mājturības nodarbības, kuras  notika visās grupās vismaz reizi mēnesī- sviestmaižu gatavošana, sulu spiešana, dārzeņu/augļu salātu gatavošana, ābolmaizes cepšana, kūku gatavošana māmiņām, piparkūku/cepumu cepšana, olu krāsošana ar dabas materiāliem, pīrāgu cepšana, siera gatavošana zemnieku saimniecībā, aukstās zupas gatavošana.

Skolotājas organizējot rotaļnodarbības tiek rosinātas domāt radoši un dot iespēju izglītojamajiem darboties patstāvīgi, pievēršot uzmanību katra izglītojamā  spējām.

Esam aktualizējuši grupu iekšējās  kārtības noteikumus. Skolotājiem grupās ir ierosināts pārdomāt to izvietojumu un funkcionalitāti.

Pedagogu sapulcēs, darbsemināros, tiek aktualizēti jautājumi par grupu fizisko vidi, komunikāciju ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Aktuālu jautājumu risināšanai un darbinieku tālākizglītībai tiek pieaicināti  vieslektori- IIAC speciālisti,  ZRKAC speciāliste pirmsskolas jautājumos Ieva Dakne. Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seminārus.

Pieredzes apmaiņas pasākumā esam apmeklējuši Glūdas pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis” un JPPPII „Kamolītis”.

Izglītojamie un viņu vecāki (sapulcēs, informācijas stendos, mājas lapā) ir informēti par pasākumiem, svētkiem, radošajām  darbnīcām, kuras tiek  rīkotas atbilstoši tēmām, gadalaikam, izglītojamo interesēm, un reālo dzīvi. Kā piemērus varam minēt – projekts

”Rudens spēles”, „Rakstu josta apkārt Latvijai”, Ziemassvētku apsveikumu gatavošanas darbnīca un izgatavoto apsveikumu nogādāšana adresātiem, pavasara sēšanas un stādīšanas darbi, Play Doh plastilīna gatavošanas darbnīca, Raibā Lieldienu ola, lielās krust vārdu mīklas gatavošana „Es pazīstu Jelgavu”, Saldējuma darbnīca, darbošanās ar āmuru un naglām grupas laukumā – āra dekoru gatavošana.

Uzsākot mācību gadu vecāki, grupu sapulcēs, tiek iepazīstināti ar iestādes darba plānu. Darba plāna izveidošanā piedalās iestādes kolektīvs, Iestādes padome, tiek ņemti vērā vecāku ieteikumi.

Mācību procesā tiek veicināta IT tehnoloģiju izmantošana, pedagogiem skolotāju telpā ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, interaktīvā tāfele un projektors zālē.

99% vecāki ir apmierināti ar izglītības kvalitāti izglītības iestādē.

Stiprās puses: 

Individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Veiksmīga grupu skolotāju sadarbība ar logopēdu.

Eksperimentu veikšana  visās grupās atbilstoši gadalaikam un tēmām.

Veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem.

Sistemātisks un radošs  darbs ar izglītojamajiem.

Turpmākā attīstība:

Turpināt organizēt rotaļnodarbības svaigā gaisā – veicot eksperimentus un pētījumus, dodoties mācību ekskursijās un pārgājienos.

Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, lai sekmētu  bērnu attīstību.

Vērtējums: Ļoti labi

 

 • Mācīšanās kvalitāte.

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem iespēju saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu izglītību. Izglītojamajiem ir iespēja  brīvi izteikt savas domas un jūtas, tā sekmējot atklātību, kas ir būtiska iniciatīvas un pašrealizācijas attīstībai. Mācību process tiek organizēts mērķtiecīgi, informējot izglītojamos par mācību darba izvirzītajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti ar darba organizāciju grupā – dienas ritmu, rotaļnodarbībām, iekšējās kārtības noteikumiem, iestādes darba plānu. Visa mācību gada garumā skolotāji kopā ar vecākiem pārrunā izglītojamo sasniegumus, vecāki iepazīstas ar bērnu darbiem. Otrajā pusgadā tiek rīkotas Atvērto durvju dienas, kur, vecākiem ir  iespēja izvēlēties sev piemērotāko laiku un iepazīties ar iestādē notiekošajiem procesiem, lai kopīgā sadarbībā ar  iestādi sekmētu izglītojamā mācīšanās kvalitāti.

Iestādē tiek veikta precīza izglītojamo kavējumu uzskaite un analīze. Katru rītu no plkst.7.00-8.15 iestādes medmāsas pieņem telefonisko informāciju par kavējumiem, veic apkopojumu un informē grupu skolotājus. Regulāri tiek apzināti kavējumu iemesli un nepieciešamības gadījumā ar vecākiem tiek veiktas pārrunas par izglītojamā veselības uzlabošanas pasākumiem, lai neattaisnoti kavējumi neatstātu ietekmi uz mācību sasniegumiem.

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Ikdienas procesā, mācību mērķu sasniegšanai, tiek veicināta sadarbības prasmju attīstīšana. Dažādos dienas ritma momentos tiek veikts individuālais darbs ar izglītojamajiem.

Grupas telpas ir nodrošinātas ar ikdienā izmantojamām rotaļlietām un mācību materiāliem.

Grupās tiek veidota atbilstoša fiziskā vide, lai izglītojamie nevis mehāniski apgūtu dažādas lietas, bet jēgpilni darbotos, lai veidotos jēgpilna prasmju un iemaņu apgūšana attiecīgi izglītojamo vecumposmam un interesēm.

Vērojot mācību procesu secinām, ka izglītojamie ir ieinteresēti un aktīvi  iesaistās skolotāju organizētajās aktivitātēs, kas attīsta viņu radošo domāšanu, novērošanas, modelēšanas prasmes un pētniecisko darbību. Skolotāji sniedz tūlītēju novērtējumu izglītojamo darbībai un sasniegumiem, motivējot izglītojamos tālākai savu prasmju pilnveidošanai un attīstīšanai. Pedagogu mudināti izglītojamie veic sava darba pašnovērtēšanu.

Pedagogi nodrošina sava darba plānošanas un izvērtēšanas kvalitāti un atbild par rezultātiem.

Visu mācību gadu administrācija kopā ar pedagogu kolektīvu iepazinās un analizēja  skola 2030 materiālus.

Mācīšanās kvalitātei liela nozīme ir izglītības iestādes veiksmīgai sadarbībai ar izglītojamo vecākiem.

98% vecāku ir pārliecināti, ka skolotāji bērnos rada interesi un vēlmi mācīties.

Visiem izglītojamajiem ir iespēja piedalīties iestādes un pilsētas organizētajos pasākumos.

Iestādes piedalās atbalsta programmās un projektos:

 1. “Miniphanomenta” (sadarbībā ar ZRKAC);
 2. “FasTracKids” ( sadarbība ar ZRKAC );
 3. ES Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projektos:

3.1. “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā”- sešgadnieku peldēt apmācība (sadarbībā ar PII “Kāpēcīši”);

3.2. “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.

 1. SIA “Zaļās jostas” izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
 2. Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018.”
 3. Radošais konkurss “No sēklas līdz galdam”.

Stiprās puses: 

Individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Individuālās sarunas ar vecākiem par izglītojamo gatavību skolai.

Pastiprināti tiek pievērsta uzmanība individuālajam darbam ar izglītojamajiem, veidota sadarbība ar iestādes logopēdu un izglītojamo vecākiem.

Turpmākā attīstība:

Pedagogu kompetences pilnveidošana.

Pedagoga pozitīvais piemērs mācību kvalitātes nodrošināšanai.

Pilnveidot vecāku un pirmsskolas izglītības  iestādes sadarbību bērnu mācīšanās procesa uzlabošanai.

Vērtējums: Labi

 2.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu iestādē tiek izvērtēta mācību vide, veikti uzlabojumi, lai to padarītu motivējošāku un aktivizējošāku, izvērtējam mācību procesu un plānojam ko mainīt un kā to padarīt izglītojamajiem saistošu.

Reizi gadā iestādes darbinieki veic sava darba pašnovērtēšanu.

Izglītības iestādes darba izvērtēšanā tiek iesaistīti vecāki.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantotas attīstības kartes.

Izglītojamo ikdienas darbības rezultāts tiek atspoguļots viņu veiktajos radošajos darbos rotaļnodarbību laikā un ārpus tām. Vecāki katru dienu var iepazīties ar paveikto un  konsultēties ar skolotājām, ja rodas jautājumi par prasmēm un spējām.

90% vecāku uzskata, ka pietiekami bieži saņem informāciju no skolotājiem par sava bērna sasniegumiem.

Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņu darbībā un sasniegumos. Skolotājas novērtē katra bērna veikumu, motivējot un iedrošinot tālākajai darbībai, kā arī, neaizskarot, norāda uz pieļautajām kļūdām un iesaka veidus, kā varētu darbu pilnveidot, vēlreiz paveikt to, kas nav izdevies. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek sniegts individuāls atbalsts mācību procesā, vai piesaistīti atbalsta speciālisti ( IIAC).

Izglītojamo ikdienas darbības vērojumi tiek fiksēti skolotāju dienasgrāmatā, un tos izvērtējot, tiek izvirzīti individuālie uzdevumi. Sasniegumi tiek ņemti vērā, izvērtējot un aizpildot katra izglītojamā attīstības karti. Grupu pedagogi informē vecākus, ja radušās grūtības mācību procesā un vienojās par kopīgu sadarbības modeli, kā arī regulāri komunicē ar vecākiem par viņus interesējušiem jautājumiem. Informācijas apmaiņa notiek mutvārdu saziņas formā, atbildot uz vecāku jautājumiem un individuāli skaidrojot situāciju. Izglītojamajam absolvējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki rakstiski tiek informēti  par prasmēm, un zināšanām atbilstoši plānotajiem rezultātiem. Pedagogi mācību procesa sasniegumus analizē grupu mazajās pedagoģiskajās sēdēs.

Mācību procesa dažādošanai izmantojam interaktīvos materiālus, projekcijas, pieaicinām leļļu teātra māksliniekus un mūziķus, iesaistām vecākus kopīgi veidojot  aktuālus, izglītojošus pasākumus.

Stiprās puses: 

Vadītājas vietnieces izglītības jomā pastiprināta 5-6 gadīgo bērnu zināšanu un prasmju pārbaude.

Zinoši un kompetenti pedagogi.

Logopēda atbalsts un iesaistīšanās pedagoģiskā darba pilnveidošanā, logopēdisko problēmu novēršanai.

Turpmākā attīstība:

Veidot atgriezenisko saiti starp pirmsskolu un sākumskolu.

Turpināt sadarbību ar IIAC.

Vērtējums: Labi

 2.3. Izglītojamo sasniegumi.

2.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.

Visa mācību gada laikā izglītojamajiem zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Vērtēšanai tiek izmantotas attīstības kartes, kurās 2 reizes pusgadā tiek veikta izglītojamo attīstības un sasniegumu dinamikas analīze. Izvērtējot sasniegumus var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību, vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu.

Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti pēc ikdienā rotaļnodarbībās un brīvā laika darbībās novērotā. Skolotājas motivē un rosina  izglītojamos domāt radoši un loģiski, veicot spriedumus un loģiskas, izzinošas, secīgas nākamās darbības. Mācību process notiek gan iekštelpās, gan āra vidē.

Sasniegumu novērtēšanā tiek ņemtas vērā katra izglītojamā individuālās spējas un vajadzības. Veicot vērtēšanu, tiek saņemta atgriezeniskā saite, kuras mērķis ir sadarboties, atbalstīt, palīdzēt, motivēt audzēkni aktīvai darbībai un sasniegumu uzlabošanai.

Par izglītojamo sasniegumiem tiek informēti izglītojamo vecāki.

98% vecāku uzskata , ka izglītības iestādē bērni laiku pavada interesanti un jēgpilni.

6-7 gadīgo grupas izglītojamo gatavība skolai –

Izziņas procesi – Visi izglītojamie ir droši, spēj izteikt savu viedokli, sadarboties. Grupā novērots, ka izglītojamie labprāt darbojas ar dabas materiālu, izspēlē lomu rotaļu spēles, zīmē un darbojas ar grāmatām – lasa, aplūko attēlus. Izglītojamie izrāda vēlmi mācīties, apgūt ko jaunu. Izglītojamie veicot kādu darbu reizēm nepadomā par tā kvalitāti – izdara pavirši, steidzīgi. Lielākā daļa bērnu ir skaļi un aktīvi. Izglītojamie ir zinoši un zinātkāri.

Saskarsmes prasmes – Mācību gada sākumā grupā uzsāka mācības jauni bērni, kuru adaptācija ir veiksmīgi notikusi. Ir uzlabojušās sadarbības prasmes – darbošanās grupās, pa pāriem. Savstarpēji izglītojamie komunicē dažādi, ir bērni, kuriem ir grūtāk atrast rotaļu biedrus, bet ir arī tādi, kuri labprāt ir tie, kuri organizē rotaļu un ir līderi. Izglītojamo savstarpējā komunikācija vērtējama kā laba.

Sadzīves prasmes – Visi izglītojamie ir apguvuši pašapkalpošanās prasmes. Izglītojamie orientējās savās lietās, spēj sakārtot savu darba vietu gan rotaļnodarbībās, gan brīvajos brīžos, ir izveidojies priekšstats par nepieciešamajām iemaņām telpu uzkopšanā.  Mājturību un tehnoloģiju rotaļnodarbībās ir gatavoti dažādi ēdieni – salāti, sviestmaizes, maize un piparkūkas. Ir izveidojušies priekšstati par ēst gatavošanas pamatiem.

Pašvērtējums – Pedagogi ir novērojuši, ka izglītojamajiem ir ļoti augsts pašvērtējums. Izglītojamajiem ir tendence savu veikumu novērtēt labāk kā cita, patīk izteikt kritiku. Darbs grupā tiek organizēts tā, lai katram būtu iespēja būt līderim, vadīt kādu paša izvēlētu vai pedagoga deleģētu uzdevumu. Izglītojamajiem ir iespēja prezentēt savu darbu – apgūt uzstāšanās mākslu.

Matemātiskie priekšstati – Visi izglītojamie raksta, atpazīst, skaita un atņem  apjomā līdz  10, atpazīst visas ģeometriskās figūras.

Pedagogi novērojuši, ka vairāki izglītojamie raksta ciparus spoguļrakstā. Dažreiz sagādā grūtības loģisku uzdevumu veikšana, neuzmanība. Dažiem izglītojamajiem nepieciešama individuāla pieeja.

Rokas gatavība rakstīšanai – Visi izglītojamie pareizi tur rakstāmpiederumus. Sīkā pirkstu muskulatūra ir attīstīta. Regulāri tiek veikti rokas vingrinājumi.

Runas un valodas attīstība – Daudzi no izglītojamajiem jau lasa, vai ir lasīšanas sākuma stadijā. Lasīšanas temps ir dažāds – citiem ātrāks, citiem lēnāks. Ir augusi izglītojamo prasme stāstīt – labi prot veidot teikumus, izsaka savas domas, argumentē. Vārdu krājums ir atbilstošs vecumposmam. Grūtības ir izglītojamajiem, kuriem ir logopēdiskas problēmas.

Fiziskā attīstība – Izglītojamie labprāt piedalās rīta rosmē un sporta nodarbībās. Izteiktu problēmu ar disciplīnu un drošības noteikumu ievērošanu nav. Pedagogi izmanto iespēju un dodas ārpus iestādes ekskursijās, pārgājienos. Katru mēnesi vienu reizi tiek apmeklēta Jelgavas sporta halle.

Stiprās puses: 

Izglītības iestādē ir vienota kārtība audzēkņu sasniegumu uzskaitei un apkopošanai.

Izglītojamie kvalitatīvi sagatavoti pamatizglītības uzsākšanai.

Turpmākā attīstība:

Turpināt veidot veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem – sistemātiski informējot vecākus par bērnu sasniegumiem un attīstību.

Pastiprināti pievērst uzmanību individuālajam darbam ar izglītojamajiem.

Aktivizēt skolotāju palīgu iesaistīšanos mācību procesā.

Vērtējums: Labi

 

2.4. Atbalsts izglītojamajiem.

2.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana.

Iestādē pastāvīgi strādā skolotājs  logopēds, ar kuru izveidojusies laba sadarbība. Logopēda atbalstu mācību gadā ir saņēmuši 25 izglītojamie.

Logopēde regulāri informē vecākus par izglītojamā attīstību, nepieciešamo vingrinājumu izmantošanu runas un valodas attīstībai. Skolotājs logopēds veic izglītojamo pārbaudi un diagnostiku pēc kuras organizē sistemātisku darbu runas un valodas problēmu novēršanai. Logopēds sadarbojas ar grupu skolotājiem, kuri rīta aplī iekļauj skaitāmpantus, kas izglītojamajiem veicina pareizu skaņu izrunu, un vecākiem, kuri kopā ar izglītojamo mājās var veikt papildus vingrinājumus. Reizi pusgadā tiek veikta izglītojamo sasniegumu analīze. Logopēdam ir veiksmīga sadarbība un informācijas apmaiņa ar citiem pilsētas logopēdiem.

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem, kuri gan konsultē, gan arī diagnosticē izglītojamos.

89% vecāku atzīst, ka zina kāds atbalsta personāls ir pieejams izglītības iestādē.

Iestādē uz pilnu darba slodzi strādā medicīnas māsa, kura kontrolē bērnu veselības stāvokli, higiēnas un ēdināšanas kvalitāti iestādes virtuvē, apkopo izglītojamo kavējumus un kopā ar iestādes administrāciju kontrolē skolotāju palīgu darbu. Medmāsa izglītības iestādē ir  atbildīga par darba aizsardzību.

Izglītojamo saslimšanas gadījumā, iestādē, vecāki tiek informēti telefoniski.

Iestādē ir izstrādāts rīcības plāns infekcijas slimību saslimšanas gadījumos, un infekcijas slimību profilaktiskie pasākumi.

Izglītojamie ir informēti par iestādē izstrādāto bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Otrajā pusgadā 5-6 gadīgo bērnu grupās viesojās Džimbas drošības skoliņas pasniedzēji.

Izglītības iestāde ir aprīkota ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju, ir uzstādīta  zibens aizsardzības sistēma. Izglītojamie un iestādes personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu un drošības noteikumiem,  divas reizes gadā tiek veiktas evakuācijas mācības.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas drošības instrukcijas:

Kārtība, kādā bērni tiek nodoti iestādē un kā iestāde nodod bērnu vecākiem.

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība pirmsskolas izglītības iestādē.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” rīcības plāns ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumā.

Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība pirmsskolas izglītības iestādē.

Darba kārtības noteikumi.

Instrukcija Nr.1.-par audzēkņu drošību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Instrukcija Nr. 2.-par ugunsdrošību.

Instrukcija Nr. 3.-elektrodrošību.

Instrukcija Nr. 4.- par pirmās palīdzības sniegšanu.

Instrukcija nr. 5.-par drošību ekskursijās un pārgājienos.

Instrukcija Nr. 6.-par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk audzēkņu.

Instrukcija Nr. 7.-par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.

Instrukcija Nr. 8.-par rīcību ekstremālās situācijās.

Instrukcija Nr. 9.- par rīcību nestandarta situācijās.

Instrukcija Nr.10.- par drošību ceļu satiksmē.

Instrukcija Nr. 11.- par drošību uz ūdens un ledus.

Instrukcija Nr.12.-par personīgo higiēnu un darba higiēnu.

Instrukcija Nr. 13.-par darba drošību veicot praktiskus darbus.

Pēc izglītojamo iepazīstināšanas ar drošības instrukcijām skolotājs veic ierakstu žurnālā.

Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina pedagogs, vecāki un personāls ar noteikumiem tiek iepazīstināti sapulcēs un iepazīšanos apliecina ar parakstu. Izglītojamie apmeklē “Drošības klasi” Jelgavas pašvaldības policijā, kur interaktīvā veidā  tiek iepazīstināti ar ceļu satiksmes noteikumiem un drošību uz ceļa.

Iestādes ieejas  ir aprīkotas ar kodu atslēgām un  iekšpusē ierīkoti drošības slēdži, ir izvietota informācija par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē.

Izglītojamo drošība tiek nodrošināta – apsekojot grupu laukumus, izvērtējot grupu telpu iekārtojumu un fiziskās vides atbilstību izglītojamo vecumposmam.

97% vecāku atzīst , ka iestādē ir nodrošināta bērnu drošība.

Pārgājieni un ekskursijas tiek plānotas un saskaņotas ar administrāciju, vecākiem un tiek reģistrētas.

Stiprās puses:

Izstrādāti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti.

Veikti pasākumi izglītojamo drošības nodrošināšanai.

Logopēda atbalsts izglītojamajiem.

IIAC iesaistīšana problēmsituāciju risināšanā.

Turpmākā attīstība:

Turpināt sadarbību ar IIAC.

Jauno izglītojamo adaptācijas perioda veiksmīgs monitorings.

Aktivizēt darbu pie izglītojamo veselības nostiprinošu pasākumu organizēšanas.

Vērtējums: Labi

2.4.2. Atbalsts personības veidošanā.

Izglītības iestādes darbinieki ar savu personīgo piemēru sekmē un rāda izglītojamajiem pozitīvas uzvedības modeli – pozitīva attieksme vienam pret otru, pret darbu, valsti, kultūras vērtībām. Personības veidošanas procesā tiek iesaistīti visi izglītības iestādes darbinieki – veidojot izglītojamajos izpratni par vērtībām, to nozīmīgumu ikdienas dzīvē un atbildību par savu rīcību.

Pedagogi veido veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Vecāki apmeklē iestādi un izglītojamie apmeklē vecāku darba vietas. Izglītojamie iepazinušies ar dažādu profesiju pārstāvjiem – maiznieku, ārstu, sētnieku, pavāru, ugunsdzēsēju, galdnieku.

Lai iestādes darbs būtu sistemātisks, grupu skolotāji plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus saistībā ar iestādes darba plānu.

Visās grupās katru mēnesi tiek rīkotas mājturības nodarbības – īpaši jāatzīmē  kūku gatavošana Latvijai dzimšanas dienā un Ziemassvētku laikā ceptās piparkūkas.

Dažādos dienas ritma momentos izglītojamajos tiek nostiprinātas pašapkalpošanās prasmes.

Lai dažādotu pedagoģisko procesu visu mācību gadu  rotaļnodarbības tiek organizētas arī ārpus ierastās grupas telpas un mācību vides – gan grupas rotaļlaukumā, gan dodoties mācību ekskursijās un pārgājienos – vērojot, pētot un darbojoties praktiski.

Pirms katras ekskursijas ārpus iestādes tiek pārrunāti drošības noteikumi un sabiedrisko normu ievērošana uz ielas, sabiedriskās vietās, transportā, rīcība  nestandarta situācijas, (instrukcijas Nr.1.,  Nr 5., Nr 9., Nr 10.).

Iestādē tiek rīkoti daudzpusīgi personību attīstoši pasākumi.

98% vecāku atzīst, ka iestādes pasākumi un aktivitātes atbilst bērna interesēm.

Plānojot audzināšanas un ārpusnodarbību pasākumus izglītojamajos tiek veicināta piederības sajūta savai pilsētai un valstij. Izglītojamo grupas apmeklē tuvākos parkus – Raiņa parku, Alunāna parku, Stacijas parku – vērojot dabu un putnus, Ģederta Eliasa muzeju, sēklu veikalu, kafejnīcu “Rausis”, Bauskas zemnieku saimniecību “Krišjāņi”, devušies ekskursijā uz Mežciema mežu, LLU Meža dienu pasākumu pasta salā, bibliotēku “Zinītis”, Jelgavas 4. sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”.

Izglītības iestādē izmantojam iespēju apmeklēt ātrās medicīniskās palīdzības dienesta un VUGD rīkotās atvērto durvju dienas.

4-6 gadīgo grupas devās ekskursijā uz Branku ZOO “Lauku sēta”.

Veicinot izglītojamo patriotisko un pilsonisko audzināšanu Latvijas Valsts dzimšanas dienas nedēļā nolikām ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa un kopā ar Jelgavas Zemessardzes bataljona karavīriem devāmies lāpu gājienā uz Lāčplēša pieminekli.

Valsts svētku laikā sešgadīgo grupas izglītojamie ar koncertu devās iepriecināt SAC “Zemgale” dzīvojošos cilvēkus.

Iestādē tiek svinēti gadskārtu svētki.

Veicinot veselīgu dzīvesveidu, grupās tika rīkotas veselīgo salātu dienas un sulu degustācijas. Sarunās ar izglītojamajiem pārrunāts par veselīga uztura nozīmīgumu un veselīgiem našķiem svētku reizēs.

Sia “Antara” – “Man ir tīri zobi” – iepazīstināja ar mutes higiēnas pamatiem.

Katru rītu, visās grupās notiek rīta rosme.

Stacijas parkā sportiskā gaisotnē  baudījām  ziemas priekus.

Katru gadu piedalāmies pilsētas rīkotajās sporta sacensībās pirmsskolas izglītības iestādēm “Lielā balva”.

Veiksmīgi izveidojusies sadarbība ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju – Mārīšu grupas izglītojamie piedalījušies pirmā mācību pusgada noslēguma svinīgajā pasākumā Spīdolas skolas audzēkņiem un pēdējā zvana svinīgajā pasākumā.

Spīdolas Valsts ģimnāzijas zālē organizēti 5-6 gadīgo grupu Ziemassvētki ar  uzvedumu  “Lācēna Ziemassvētki”.

Regulāri tiek veikta iestādē rīkoto pasākumu analīze, apkopoti ieteikumi un ierosinājumi.

Pasākumu organizēšanā aktīvi piedalās Iestādes padome, foto par izglītības iestādes pasākumu norisi tiek apkopoti iestādes mājas lapā un failiem.lv. Vecāki ar savu parakstu apliecinājuši, savu piekrišanu izglītojamo fotografēšanai un datu apstrādei.

Turpinām sadarbību ar Jelgavas sporta halli organizējot sporta nodarbības divas reizes mēnesī.

Veicinot izglītojamo kultūrizglītību iestādē viesojās –  leļļu teātris“ Tims”, aktrise

Dz. D. Maisaka, Rīgas  cirka mākslinieki, D. Rijnieks, I. Paura, Leļļu teātra klubs.

Izglītības iestādē tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi- tautas dejas, ritmika, angļu valoda, Alfa robotika (1. pusgadā) un māksla. Mācību gada noslēgumā administrācija kopā ar pulciņu vadītājiem veic interešu izglītības pulciņu darba analīzi.

90% vecāki uzskata, ka iestādes piedāvātie interešu izglītības pulciņi atbilst bērna interesēm. 10% iesaka papildināt ārpusnodarbību aktivitātes ar dabas zinību, inženiertehnisko, dziedāšanas un sporta pulciņiem.

Stiprās puses:

Radoša un vispusīga pieeja pasākumu plānošanā un organizēšanā.

Vecāku atbalsts un līdzdalība izglītojamā personības veidošanā.

Regulāri organizētas sporta nodarbības Jelgavas sporta hallē.

Regulāra ekskursiju un pārgājienu organizēšana izglītojamajiem.

Turpmākā attīstība:

Jaunu interešu izglītības programmu piesaiste.

Vērtējums: Ļoti labi

2.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā.

Visa mācību gada garumā iestādes darba plānā tiek iekļauts karjeras izglītības saturs,

oktobra mēnesī tiek organizētas Karjeras dienas.

Izglītojamo vecāki viesojas iestādē ar stāstījumiem par profesijām,  radošām darbnīcām, eksperimentiem. Vairāku nedēļu garumā rosinājām vecākus  kopā ar bērnu atrast kādu eksperimentu, sagatavot to un nodemonstrēt grupiņas biedriem.

Eksperimentēšana notiek visās grupās atbilstoši vecumposmam un izpratnes līmenim – visi eksperimenti tiek fiksēti eksperimentu atskaites lapās skolotāju dienasgrāmatā.

Pilsētas bibliotēkā izglītojamie iepazinušies ar bibliotekāra profesiju, piedalījušies radošajā darbnīcā.

Jelgavas pasta nodaļā Mārīšu grupas izglītojamie klausījās stāstījumu  par pasta darbinieku ikdienu un  darba specifiku, kā arī nosūtīja vēstules.

Sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidusskolu tika cepta un degustēta maize.

Bērnu bibliotēkā “Zinītis” izglītojamie iepazinās ar bibliotekāra profesiju, piedalījās rotaļnodarbībā “Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!” (transports no sendienām līdz mūsdienām) un iepazinušies ar “Grāmatu žūrijas” grāmatām un klausījušies  pasakas.

Sadarbībā ar SIA “Kristell”, izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar sveču liešanas procesu un noskatīties prezentāciju par sveču izejvielu iegūšanu un transportēšanu.

Sadarbībā ar Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem sešgadnieki piedalījās projektā ”Ekonomikas izglītība pirmsskolā-pirkšanas un pārdošanas prasmju apgūšana”.

Iestādes administrācija iedrošina  un motivē skolotāju palīgus pilnveidoties un apgūt pirmsskolas skolotāja profesiju.

Stiprās puses:

Mācību ekskursiju organizēšana uz pilsētas iestādēm un uzņēmumiem.

Vecāku iesaiste karjeras izglītības nodrošināšanā.

Turpmākā attīstība:

Turpināt pilnveidot iesākto karjeras izglītības jomā.

Vērtējums: Labi

2.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.

Iestādē darbojas 5 grupas vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Ikdienas mācību darbs tiek plānots atbilstoši vecumposmam, īpašu uzmanību pievēršot izglītojamajiem ar mācību grūtībām. Mācību process tiek pielāgots izglītojamo spējām un interesēm, izmantojot gan individuālu pieeju, gan apakšgrupu darbu. Ja izglītojamajam ir grūtības mācību satura apguvē, pedagogi par to informē vecākus, aicinot viņus iesaistīties ar atbalsta pasākumiem, kurus var veikt ģimenē.

Ikdienas mācību procesa dažādošanai izglītojamie dodas ekskursijās, veic vērojumus, eksperimentus un piedalās grupu darbā. Izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas izvēlēties darbības lauku – grupās ir centri, kuri ir brīvi pieejami, tajos atrodas dažāda veida materiāli aktīvai, radošai, jēgpilnai darbībai.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai tiek izmantotas attīstības kartes, kurās  2 reizes pusgadā tiek veikta izglītojamo attīstības un sasniegumu dinamikas analīze.  Apkopojot rezultātus tiek plānots turpmākais mācību darbs un individuālas sarunas ar izglītojamā  vecākiem. Izglītības iestāde atbalsta talantīgos audzēkņus, strādājot ar viņiem individuāli gan priekšnesumu sagatavošanā, gan iesaistot teatrālu uzvedumu veidošanā.

Sadarbībā ar grupu skolotājiem un vecākiem, iestādes logopēds nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem ar valodas problēmām.

Stiprās puses:

Daudzveidīgas metodes un paņēmieni mācību procesa diferenciācijai.

Turpmākā attīstība:

Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts.

Vērtējums: Labi

2.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.

Iestādes darbinieki un vecāki strādā vienotā komandā un savstarpējā sadarbībā, veicot kopēju izglītojamo audzināšanas un izglītošanas darbu. Vecāki par iestādes darbu tiek informēti grupu vecāku sapulcēs, individuālajās tikšanās reizēs, vecāku informācijas stendos. Atbalstot Iestādes padomes vecāku ieteikumu – katrā grupā izveidota kopīga WatsApp grupa ar konkrētās grupas bērnu vecākiem, kas nodrošina operatīvu savstarpējo saziņu.

Uzsākot jauno mācību gadu tiek rīkotas jauno vecāku  un grupu vecāku sapulces , kurās vecāki tiek iepazīstināti  ar izglītības iestādi, tās mērķiem un mācību gada prioritātēm, iekšējās kārtības noteikumiem, grupu pedagogiem, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, atbalsta personālu, mācību gada darba plāna svarīgākajiem punktiem. Pirmsskolā darbojas Iestādes padome, tās sastāvā ir pa vienam vecāku pārstāvim no katras grupas, divi pedagogu pārstāvji, vadītājas vietniece izglītības jomā un iestādes vadītāja. Par pieņemtajiem lēmumiem un rīcības plānu Iestādes padomes pārstāvji informē grupu vecākus.

Veiksmīgi veidojam sadarbību: pirmsskolas izglītības iestāde – vecāks – IIAC, sniedzot vairāku izglītojamo veiksmīgai attīstībai nepieciešamo atbalstu.

Iestādes logopēde organizē informatīvas tikšanās ar vecākiem, izstāstot par izglītojamo valodas traucējumiem un piedāvājot vecākiem iespēju papildus, ar logopēdisko vingrinājumu palīdzību, darboties mājās.

Sadarbojoties ar vecākiem, esam iesaistījušies Zaļās jostas rīkotajā konkursā, kur vācam baterijas – akcentējot tīras vides, atkritumu pārstrādes nozīmību.

Karjeras dienu ietvaros iestādes izglītojamo vecāki iepazīstināja un demonstrēja savas profesijas – friziere, ārsts, konditore, šuvēja, sportists, glābējs, galdnieks un traktorists (bija iespēja klātienē aplūkot traktoru un  tajā iekāpt).

Esam veidojuši veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm – aicinot piedalīties dažādos projektos, radošajās darbnīcās – putnu būri – dekori,  Bitīšu grupas vecāki uzveda teātra izrādi “Kazlēns kurš prata skaitīt līdz 10”, vairāku grupu vecāki prezentēja savas profesijas, Mārīšu grupā vecāki vadīja nodarbības.

Pavasarī rīkojām atvērto durvju dienas, kurās aicinājām piedalīties vecākus. Vecākiem bija iespēja izvēlēties sev piemērotāko laiku, lai iepazītos ar iestādē notiekošajiem procesiem.

Vismaz divas reizes gadā notiek Iestādes padomes sapulce. Vecāki regulāri tiek informēti par iestādē notiekošo, tiek ņemti vērā ieteikumi un ierosinājumi iestādes darba uzlabošanai. Vecāku ierosinājumiem un ieteikumiem iestādes centrālajā ieejā novietota ieteikumu un ierosinājumu pasta kaste, informācija vecāku stendos.

Gada noslēgumā organizējām  pasākumu, uz kuru tika aicināti visi vecāki. Pasākuma laikā  bija iespēja iepazīties ar iestādes telpām, veidot priekšstatu par iestādes vidi kopumā, iepazīties ar visu grupu skolotājām un radoši darboties. Pasākuma organizēšanā un vadīšanā līdzdarbojās iestādes padomes vecāki.

Skolotājiem tika rīkots darbseminārs, par tēmu “Kā un vai runāt ar vecākiem”.

Vērojumi liecina, ka vecāku vēlme iesaistīties iestādes ikdienas dzīvē un ieinteresētība sava bērna attīstības veicināšanā ir augusi. Veicot vecāku aptaujas anketu apkopojumu, varam secināt, ka vecāki iestādi vērtē pozitīvi un ir apmierināti ar darbu, kas tiek veikts viņu bērnu labā.

Pēc Skudriņu grupas vecāka iniciatīvas tika organizēta radošā darbnīca Valsts svētku laikā. Vecāki izgatavoja savam bērnam svētku rotu – meitenēm matu rotas, zēniem tauriņus.

PII “Gaismiņā” viesojās vecāki, kuri iepazīstināja ar maiznieka un ārsta profesiju.

Pirmajā mācību pusgadā, par godu Latvijas valsts simtgadei, ar vecāku līdzdalību izgatavojām skārda bundžu svečturus, ar kuriem rotājām iestādi un kurus izmantojām “Uguns zīmju” iedegšanā Hercoga Jēkaba laukumā.

Pateicoties vecāku atsaucībai trīs grupās tika gatavotas kūkas Latvijai dzimšanas dienā, Tauriņu grupā – veselīgo salātu diena, Spārīšu grupā tika spiestas sulas no rudens veltēm, Bitīšu grupā  notika sviestmaižu gatavošana. Visās grupās tika ceptas piparkūkas.

Mārīšu grupas vecāki tika aicināti kopā ar izglītojamajiem uz rudens spēlēm laukumā, kur  tika izgatavota rakstu josta Latvijai simtgadē.

Ziemassvētku laikā, katru pirmdienu, sniedzot nelielu priekšnesumu, izglītojamo ģimenes iededza adventes sveces adventes vainagā.

Sadarbībā ar Bitīšu grupas vecāku tika organizēta tikšanās ar Zemessardzes bataljona karavīriem, un bija iespēja iepazīties ar Zemessargu aprīkojumu, piedalīties dažādās aktivitātēs un doties lāpu gājienā uz Lāčplēša pieminekli. Mārīšu grupā tika rīkota Ziemassvētku radošā pēcpusdiena un gatavoti dekori grupas telpas noformēšanai.

Latvijas valsts svētku laikā tika rīkots projekts kopā ar vecākiem “Mana tautasdziesma Latvijai”, kurā izglītojamo ģimenes izgatavoja A3  formāta darbus, kurus pēc tam nogādājām SAC “Zemgale” un izveidojām izstādi tur dzīvojošiem cilvēkiem.

Ar Skudriņu grupas izglītojamo vecāku atbalstu varējām iepriecināt LLU dzīvnieku patversmes iemītniekus.

Stiprās puses:

Veiksmīga sadarbība ar vecākiem.

Vecākiem tiek sniegta savlaicīga un precīza informācija.

Novērota pastiprināta vecāku interese par izglītojamā sasniegumiem.

Turpmākā attīstība:

Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem par viņiem aktuālām tēmām saistībā ar izglītojamajiem.

Organizēt individuālās sarunas ar izglītojamo vecākiem – kā alternatīvu vecāku sapulcēm.

Vērtējums: Ļoti labi

2.5. Iestādes vide

2.5.1. Mikroklimats      

Izglītības iestāde ir bagāta ar tradīcijām- Zinību diena, gadskārtu ieražu svētki, muzikālās pēcpusdienas, kurās izglītojamie tiek iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem, Gaismiņas vārda diena, putnu dienas ar Jelgavas 4. vidusskolas orķestra piedalīšanos, iestādes darbinieku un vecāku teātra izrādes izglītojamajiem, saules modināšanas svētki, ģimenes svētki, Jāņu ielīgošana, ekskursijas, teātru un koncertu viesošanās iestādē, Latvijas valsts dzimšanas dienas svinības. Pasākumu organizēšanā un  realizēšanā iesaistās viss personāls un vecāki. Kopējā sadarbībā nostiprinām  lepnumu un piederību savai iestādei.

Mērķtiecīgi veidojam savu tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus iestādē, piedaloties un atbalstot Jelgavas pilsētas rīkotos pasākumus, iestādes mājas lapā publicējot informāciju par aktuālākajiem notikumiem.

Izglītības iestādi raksturo stabils, pieredzes bagāts un noturīgs kolektīvs, kur katrs ir gatavs uzņemties atbildību, iesaistoties darba plānošanā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā.  Pedagogiem ir vienlīdzīga, godīga attieksme pret visiem izglītojamajiem.

Iestāde ir mājīga, izglītojamajiem un vecākiem pievilcīga. Rūpējamies, lai katrs izglītojamais iestādē būtu gaidīts un sajustu mīlestību, kas staro no sirds uz sirdi. Rīkojot kopīgas izstādes, kopīgus projektus, kopīgus svētkus un koncertus veidojam veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Katru rudeni vecāku sapulcēs iestādes vadītāja vecākus iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, mācību gada izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, ieskicē pasākumu plānu pirmajam pusgadam.

Katra mācību gada sākumā iestādes darbinieki tiek atkārtoti iepazīstināti ar iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem. Iestādē ir izstrādāts ētikas kodekss. Savu iepazīšanos ar noteikumiem darbinieki apliecina ar  parakstu žurnālā.

Iestādē ir organizēti komandas saliedēšanas pasākumi, kuros viesojušās psiholoģe Daina Reinfelde un drāmas terapeite Anna Šteina. Darbinieki tiek sumināti jubilejās, kā arī sarūpēti pārsteigumi citās svētku reizēs, piemēram izglītojamo tēvu muzikāls sveiciens pavasara svētkos.

Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, tehnisko darbinieku un vecāku ierosinājumus un ieteikumus, novērtē sasniegto.

Konfliktsituāciju gadījumā tiek meklēts tūlītējs risinājums. Nepieciešamības gadījumā, piesaistīti atbalsta speciālisti.

96% vecāku pozitīvi vērtē mikroklimatu izglītības iestādē- saskarsme, sadarbība, attieksme.

Darbiniekiem ir iespēja apmeklēt apmaksātus profesionālās pilnveides kursus.

Iestādē ir labvēlīgs, sirsnīgs mikroklimats. Pedagogi savstarpēji sadarbojas, bagātinot viens otru ar pieredzi un idejām.

Iestādes ikdienā tiek akcentēta cieņpilna attieksme pret Latvijas valsti, Jelgavas pilsētu, ģimeni, dabu, uzsvērta vērtību un tikumu nozīme cilvēka dzīvē.

Izglītības iestāde ievieš un pilnveido tradīcijas, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, rosinātu iecietību, empātiju, lai izglītojamie, viņu vecāki un personāls iestādē justos komfortabli.

Iestādes īsteno savu moto – No sirds uz sirdi!

Stiprās puses:

Stabils, pieredzes bagāts kolektīvs.

Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki.

Izglītojamie tiek rosināti patriotismam un viņos tiek veidotas piederības jūtas savai dzīves vietai.

 Turpmākā attīstība:

Kolektīva saliedēšanas pasākumi.

Reizi pusgadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas.

Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu.

Vērtējums: Labi

2.5.2. Fiziskā vide

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Gaismiņa” atrodas pilsētas centrā, Vaļņu ielā 5, norobežotā teritorijā. Iestādes  kopējā platība ir 658 kvadrātmetri, teritorijas platība ap iestādi 2000 kvadrātmetri. Par teritorijas uzturēšanu kārtībā rūpējas iestādes tehniskais personāls, iesaistot izglītojamos – stādīšanas, ravēšanas, lapu grābšanas darbos. Pie izglītības iestādes ir uzstādīts ātruma valnis. Iestādes teritorijā atrodas  pieci grupu laukumi, sporta laukums un saimnieciskā zona, kura ir daļēji norobežota. Šajā mācību gadā tika plānota saimnieciskās ēkas rekonstrukcija, bet nepietiekamu budžeta līdzekļu dēļ, rekonstrukcijas projekta izstrādi un plānotos darbus jāpārceļ un 2020. gadu.

Pamatojoties uz 2018. gada 31. augustā sagatavoto ēku tehniskās apsekošanas atzinumu – tika veikta jumta konstrukciju papildus stiprināšana.

Pamatojoties uz 2017. gada 1. jūnijā VUGD ZRB Jelgavas daļas pārbaudes aktu

Nr. 22/11.1-3.1-145, 2019. gada pavasarī veikta ārējo evakuācijas kāpņu pilnveidošana.

Izglītības iestādes ēka ir divstāvu ar trim ieejām un divām evakuācijas izejām. Pirmsskolas iestādes vide ir bērnu attīstību veicinoša, regulāri tiek veikti remonti.  2018./2019. mācību gadā tika veikts iestādes virtuves kapitālais remonts ar aprīkojuma iegādi un ventilācijas sistēmas uzstādīšanu. Virtuves telpā tika izveidota sadalošā siena dārzeņu novietnes atdalīšanai, daļēji modernizēta elektrības sadales telpa. Virtuves noliktavas telpā veikts kosmētiskais remonts. Taurenīšu grupas tualetes telpā tika demontētas sienas, likvidēts morāli novecojušais sienas skapis, tādējādi iegūstot plašāku telpu un aprīkojot to ar 3 izlietnēm un 3 tualetes podiem, izbūvēta kājvanna, daļējs kosmētiskais remonts veikts grupas telpā. Remonta laikā nomainīti vecie kanalizācijas stāvvadi no pirmā uz otro stāvu, līdz ar to pilnībā pabeigta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Taurenīšu un Spārīšu grupu tualetēs iegādāti jauni skapji skolotāju palīgu darba inventāram.

Skolotāju telpā demontēts morāli novecojušais sienas skapis. Spārīšu grupas tualetes telpā izbūvēta jauna kājvanna.

Iestādes vajadzībām iegādāta skaņu pastiprinoša aktīvā tumba. Mācību procesa dažādošanai skolotāju telpā uzstādīta interaktīvā tāfele, zālē pieejams projektors. Iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai iegādāts jauns dators un printeris skolotāju telpā, kā arī printeris vadītājas vietniecei izglītības jomā. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, konstatē bojājumus un novērš tos. Pedagogi tiek rosināti efektīvi un racionāli izmantot iestādes materiāltehnisko nodrošinājumu.

Grupu laukumos četrām grupām iegādātas jaunas smilšu kastes. Demontēta Bitīšu grupas lapene, vasaras periodā uzstādīta vieglas konstrukcijas nojume. Tiek turpināta dekoratīvo apstādījumu nomaiņa starp Skudriņu un Taurenīšu grupu laukumiem.

Regulāri tiek papildināta materiālā bāze ar attīstošām rotaļlietām un spēlēm. Tehniskie darbinieki tiek nodrošināti ar darbam nepieciešamajiem materiāliem. Visas izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, tās tiek estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību un audzināšanas prasībām.  Iestādē, atbilstoši noteikumiem, ir izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni un evakuācijas izejas.

87% vecāku ir apmierināti ar iestādes telpām, iekārtojumu, tīrību un kārtību.

13% respondentu norāda uz telpu šaurību un ventilācijas uzlabošanu otrajā stāvā.

Izglītības iestādē veiktās pārbaudes:

 • gada 1. jūnijā VUGD ZRB Jelgavas daļa, pārbaudes akts Nr. 22/11.1-3.1-145.
 • gada 24. janvārī – Veselības inspekcijas kontrole, kontroles akts Nr. 00065318 – pārkāpumi netika konstatēti.
 • gada 27. februārī – Pārtikas un veterinārais dienests, pārbaudes protokols Nr. 54-18-10471 – aktā norāde par virtuves telpā nepieciešamo remontu.
 • gada 31. augustā sagatavots ēkas tehniskās apsekošanas atzinums- tika veikta ēku grupas konstrukciju tehniskā apskate dabā, apsekošana un bojājumu konstatēšana- būvuzraugs M. Murāns.

Stiprās puses:

Efektīvs budžeta līdzekļu plānojums un pielietojums.

Telpu estētiskais noformējums.

Turpmākā attīstība:

Saimnieciskās zonās rekonstrukcija.

Mārīšu grupas remonts un jaunas mēbeles.

Jaunas  lapenes Bitīšu un Skudriņu grupu laukumos.

Apgaismojums grupu laukumos.

Vērtējums: Labi

2.6. Iestādes resursi

2.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Iestādē ir 5 grupu telpas, 2 grupām ir atsevišķas guļamtelpas, 3 grupās guļamtelpa apvienota ar grupas telpu, zāle, virtuves un noliktavas telpas, skolotāju telpa, atsevišķi kabineti vadītājai, medmāsai, vadītājas vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā, vadītājas vietniecei izglītības jomā un skolotājai logopēdei. Veļas pārzine, tehniskais darbinieks un sētnieks atrodas iestādes teritorijā esošajā saimnieciskās zonas ēkā.

Iestādē pieejami 5 stacionārie datori, viens portatīvais dators, projektors, skaņu iekārta, interaktīvā tāfele, akustiskā tumba un mikrofoni āra pasākumu apskaņošanai. Nomainīti divi printeri – vadītājas vietniecei izglītības jomā un skolotāju telpā.

Pedagogiem brīvi ir pieejams kopētājs, printeris, iekārta laminēšanai un materiālu iesiešanai. Iestādē mācību procesa pilnveidošanai ir pieejama mikroviļņu krāsns, elektriskā plītiņa, tosteris.

Mēbeles, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Pedagogu ērtībām ir labiekārtota skolotāju istaba, kurā ir pieejams kopētājs, dators, printeris un interaktīvā tāfele- izglītības programmā paredzēto mērķu un sasniedzamo rezultātu īstenošanai. Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošinājumam, izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Iestādē ir interneta pieslēgums, zāle aprīkota ar projektoru un skaņu iekārtām, grupās ir mūzikas centri.

Izglītojamie un pedagogi tiek nodrošināti ar mācību materiāliem, didaktiskajām spēlēm, metodiskajiem līdzekļiem.

Stiprās puses:

Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas realizēšanai.

Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.

Turpmākā attīstība:

Nodrošināt  efektīvāku tīkla pārklājumu visā iestādē.

Jauni datori grupās- darbam ar e-klasi.

Vērtējums: Labi

2.6.2. Personālresursi

Pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” strādā 11 pedagogi, grupu pedagogu darba slodze ir 0,85, 5 skolotāju palīgi, medmāsa, vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, vadītājas vietniece izglītības jomā, skolotāja – logopēde, remontstrādnieks, veļas pārzine, apkopēja, sētnieks. Iestādē ir stabils pedagoģisko un tehnisko darbinieku kolektīvs. Pedagogi un skolotāju palīgi apmeklē profesionālās pilnveides kursus un  pieredzes apmaiņas seminārus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Kursi tiek piemeklēti individuāli katram pedagogam, ņemot vērā pedagogu stiprās, vājās puses un vēlmes. Informācija par apmeklētajiem kursiem tiek apkopota VIIS sistēmā.

2018./2019. mācību gadā  administrācijas komanda, pedagogi un tehniskie darbinieki apmeklējuši  kursus.

 • ZRKAC Radošo darbu darbnīca- ZRKAC, I. Daknes vadībā.
 • Bērnu tiesību aizsardzības kursi, 06.11.2018.
 • Bērnu tiesību aizsardzības kursi 24h, 21.03.2019.
 •  ZRKAC “Droša un veselīga iestāde no zināšanām uz paradumiem”.
 • Brocēni, Izglītības kvalitāte un pilsoniskums, 20.09.2018.
 • LLU  Veselīga uztura pamati, 27.09.2018.
 •  ZRKAC Kompetenču pieeja mācību saturā, 16.10.2018.
 • Mācīšanās traucējumi un atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 02.10.2018.
 • Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai, 22.11.2018.
 • Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībā, kompetenču pieejas kontekstā, 13.09.2018.
 •  „21. gadsimta prasmes izglītībā ”, Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības.
 • Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu saturu. 23.03.2019.
 • 21. gadsimta prasmes izglītībā. 27.03.2019.
 • Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.
 • Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā 8h
 • Kompetenču pieeja mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību mūsdienīgai lietpratībai -26h.
 • Izglītības kvalitāte un pilsoniskums- 8h.
 •  Rīki un paņēmieni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālajai pilnveidei, paaugstinot iestādes darba kvalitāti un efektivitāti-32h.
 • Sandras Vestermanes lekcija “Kāpēc cilvēki ir ļauni?”.

2018./2019. mācību gadā iestādē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai tika atbalstīts 1 pedagogs, kurš mācību gada noslēgumā ieguva

 1. kvalitātes pakāpi. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, izmantojot elektronisko Valsts izglītības Informācijas sistēmu, seko līdzi ,vai pedagogi ir ieguvuši kvalifikācijai nepieciešamo stundu skaitu un ievada informāciju par apmeklētajiem kursiem.

Divi pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, skolotājs-logopēds ieguvis maģistra grādu pedagoģijā.

Ikmēneša sapulcēs notiek pedagogu pieredzes apmaiņa, prezentācija par kursos un semināros iegūto –  pozitīvās pieredzes prezentēšana kolēģiem, dalīšanās ar idejām un tālāka kopīgā darba plānošana.

Stiprās puses:

Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu.

Pedagogi savstarpēji dalās pieredzē  par kursos un semināros apgūto.

Turpmākā attīstība:

Turpināt pedagogu tālākizglītību, pieaicinot vieslektorus iestādē.

Prezentēt iestādes sasniegumus ar publikācijām.

Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas un analīzes projekta “Eju ciemos” pilnveidošana.

Vērtējums: Labi

2.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

2.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Gaismiņa” vīzija-

Ģimenes un pirmsskolas sadarbība-radošas, drošas, veiksmīgas, sekmīgas personības veidošanās  pamats.

Moto – No sirds uz sirdi….

Misija – Mācīt un audzināt īstenus savas valsts pilsoņus, uzsverot vispārcilvēciskās vērtības, garīgi bagātinot bērna dvēseli un veicinot fizisko attīstību.

Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā visās izglītības iestādes darbības jomās, iesaistoties darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta.

Visu mācību gadu iestādes administrācijas komanda organizē mācību darba un saimnieciskā darba kontroles procesu. Reizi mēnesī notiek pedagogu sapulces, kurās tiek sniegta informācija par mēneša darba plānu, apspriesti aktuālie jautājumi un tiek veikta iepriekšējā perioda analīze. Reizi pusgadā tiek rīkotas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek izrunāti aktuālie jautājumi katrā grupā atsevišķi.

Izglītības iestādē tiek izstrādāts  gada plāns un attīstības plāns trim gadiem, kura tapšanā tiek ņemti vērā vērtēšanas procesā norādītie nepieciešamie uzlabojumi.

Lai veiksmīgi organizētu iestādes darbu, regulāri tiek sasauktas administrācijas sanāksmes, kuras tiek protokolētas un par pieņemtajiem lēmumiem tiek informēti iestādes darbinieki un, nepieciešamības gadījumā, izglītojamo vecāki.

Izglītības iestādes darba organizācijā iesaistās administrācijas komanda un pedagogi. Tiek veikts visa mācību gada laikā notiekošo pasākumu izvērtējums un analīze.

Pašnovērtēšanā iegūtie rezultāti tiek apkopoti diagrammās, ar iegūtajiem rezultātiem tiek iepazīstināti darbinieki, tiek veikts izvērtējums un plānoti uzlabojumi problemātiskajās jomās. Pašnovērtējuma kopējais  ziņojums tiek balstīts uz iestādes darba analīzi un aptauju anketu rezultātiem.  Ar pašvērtējuma ziņojumu, kurš tapis administrācijai sadarbojoties, tiek iepazīstināti darbinieki un tas ir publiski pieejams.

Stiprās puses:

Sistemātiski plānots un organizēts darbs izglītības iestādē.

Vecāku iesaistīšanās iestādes darbības novērtējumā.

Turpmākā attīstība:

Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanas un pašvērtēšanas procesu.

Vērtējums: Labi

 2.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, ievērojot normatīvo aktu prasības. Dokumenti sakārtoti atbilstoši Lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti amata apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Amatu apraksti tiek aktualizēti. Izglītības iestādes darba organizācijā iesaistās administrācijas komanda un pedagogi. Vadītāja pārrauga personāla pienākumu izpildi un deleģē atbildīgos.

Administrācijas sastāvā ietilpst vadītāja, vadītājas vietnieks izglītības jomā, vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā un medicīnas māsa.

Vadītāja kopā ar administrāciju veiksmīgi   sadarbojas ar iestādes vecākiem un iestādes padomi. Vadītājas vietniece izglītības jomā pārrauga, organizē, izvērtē mācību procesu un sniedz atbalstu pedagogiem un skolotāja palīgiem. Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā pārrauga tehniskos darbiniekus, nodrošina ar nepieciešamajiem darba materiāliem, veic saimniecisko līdzekļu pasūtījumus, pārrauga un kontrolē teritorijas un telpu kārtību un drošību.

Vadītāja rūpējas par labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicinot personāla izpratni par izglītības iestādes vīzijas, mērķu un uzdevumu sasniegšanu, regulāru informācijas apmaiņu iestādes darba organizēšanā.

Ikmēneša administrācijas sapulcēs tiek plānoti pasākumi, analizēts paveiktais un meklēti uzlabojumi iestādes darba pilnveidošanai.

Par pieņemtajiem lēmumiem iestādes darbinieki tiek informēti informatīvajās sapulcēs.

Būtisku jautājumu izlemšanā iestādes administrācija konsultējas ar speciālistiem Jelgavas Izglītības pārvaldē, Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā.

Iestādes vadība strādā sadarbojoties ar iestādes padomi un atbalsta personālu.

Iestādes padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes mācību gadā, aktuālu jautājumu risināšanai sēdes tiek sasauktas biežāk. Par Iestādes padomē pieņemtajiem lēmumiem tiek informēti izglītojamo vecāki  un iestādes darbinieki.

Informācija par iestādes darbu pieejama-darba sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs, informatīvajos stendos, mutiska informācija.

Administrācijas komanda pārskata un izvērtē darbinieku, vecāku ieteikumus un ierosinājumus darba uzlabošanai.

Iestādes vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, sniedz atbalstu, piedāvā profesionālās izaugsmes iespējas,  darbinieki saņem mutiskas uzslavas par kvalitatīvi, atbildīgi un radoši veiktiem darba pienākumiem, tiek organizēti kolektīva saliedēšanas pasākumi.

Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei, ētikas normas (Ētikas kodekss iestādē).

Pedagogu darba kvalitātes nodrošināšanai iestādē notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pedagogiem un skolotāju palīgiem.

Iestādē organizētie pasākumi  visa mācību gada laikā tiek analizēti un izvērtēti.

Vērtēšanā piedalās visi darbinieki.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantotas attīstības kartes.

Iestādes vadība rūpējas par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.

Pirmsskolas izglītības iestādes Gaismiņa” Iestādes nolikums apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 25.09.2014. lēmumu nr.14/5.

Stiprās puses:

Administrācijas un pedagogu sadarbība.

Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.

Turpmākā attīstība:

Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.

Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi.

Vērtējums: Labi

2.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar iestādes dibinātāju- Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldi.

Pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas ar –

Iekļaujošās izglītības atbalsta centru (IIAC) – nodrošinot atbalsta dienestu pieejamību izglītojamo vecākiem un pedagogiem;

Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības centru (ZRKAC)- Miniphenomet un Fastrackid nodarbību apmeklējums, pedagogu tālākizglītības kursi,

Jelgavas pilsētas bibliotēku, bibliotēku „ Zinītis”;

Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzeju;

Jelgavas 4. sākumskolu, Jelgavas un Ozolnieku mūzikas skolām, pašvaldības policiju, SIA „ Jelgavas ūdens”, aģentūru „ Kultūra”, SIA „ Kanclera nams”.

Sadarbojoties ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju skolas zālē tika organizēts 5-6 gadīgo grupu Ziemassvētku uzvedums, Bitīšu grupas izlaidums.

Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Jelgavas sporta halli organizējot sporta nodarbības izglītojamajiem divas reizes mēnesī.

Apmeklējam dažādu institūciju rīkotās atvērto durvju dienas VUGD, ātrā medicīniskā palīdzība.

Izglītojamie apmeklē Ziemassvētku izrādes  aģentūras “Kultūra” telpās,

Iestādē viesojās Jelgavas Zemessardzes 52. bataljona karavīri.

Izglītojamie apmeklējuši Jelgavas pastu, Jelgavas Amatu vidusskolu un iestādei izveidojusies  veiksmīga sadarbība   ar izglītojamo vecākiem.

Sagatavošanas grupas vecāku sapulcē tiek pieaicināti Jelgavas 4 sākumskolas skolotāji ar informāciju par skolu.

Iestādes tēla popularizēšanai piedalāmies dažādos pilsētas rīkotajos pasākumos.

Dalība sporta sacensībās “Lielā balva” pirmsskolai, LLU rīkotās Meža dienas un

Jelgavas pilsētas svētku gājiens.

Stiprās puses:

Veiksmīga sadarbība ar Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijām.

Turpmākā attīstība:

Iesaistīšanās dažādos projektos.

Vērtējums: Ļoti labi

3.Turpmākā attīstība:

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, jaunu mācību darba metožu, formu izmantošana mācību procesā.

E-vides pratību pielietošana mācību procesa dažādošanā. Jēgpilna pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana un  veselību nostiprinošu pasākumu organizēšana.

Pilnveidot pedagogu zināšanas psiholoģiskajos, emocionālajos un izglītojamo uzvedības jautājumos.

Uzlabot izglītojamo, kuriem ir mācīšanās un/vai runas, valodas traucējumi, pilnvērtīgu integrāciju, iekļaujot visus atbalstam nepieciešamos pasākumus.

Pārskatīt un pilnveidot grupu fizisko vidi.

Turpināt strādāt pie kolektīva saliedēšanas pasākumu organizēšanas – komunikācijas prasmju uzlabošanas.

Plānot  kopīgus pasākumus ar vecākiem, iesaistot viņus iestādes ikdienas dzīvē, aicinot īstenot dažādus projektus.

Turpināt pedagogu tālākizglītību.

Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu.

Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas.

Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu.

Iegādāt jaunas lapenes Bitīšu un Skudriņu grupām.

Telpu remonts Mārīšu grupā.

Projekta izstrāde saimnieciskās zonas rekonstrukcijai.

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja- Agrita Loca

Datums: 2019. gada 1. augusts

Aizvērt