Aktualitātes

Lai darbīgs un interesants Jaunais 2022. gads!

3.01. Projekts grupām – Radīsim kopā!

Projekts – Soli pa solim Jaunajā gadā, uzdevumi katrai dienai-

Sarunas par Ziemassvētkos sajustajiem, saņemtajiem  un saredzētajiem brīnumiem

4.01. Samīļosim draugus un pateiksim labus vārdus.

5.01. Iepriecināsim draugus – ar skaistu zīmējumu.

6.01. Paveiksim kādu labu darbu un par to pastāstīsim mammai un tētim.

7.01. Klausīsimies dziesmiņu par ziemu.

10.01.Spēlēsim ziemas spēles.

Plkst. 10:00 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme.

Plānošanas sapulces – visu nedēļu.

11.01. Iemācīsimies tautasdziesmu par ziemu.

plkst. 13:00 pedagoģiskā sēde –– pirmā mācību pusgada izvērtēšana.

12.01. Iesim dabā redzēt, just, pamanīt un baudīt.

13.01. Sakārtosim savu grupiņu.

14.01. Padejosim ziemas deju.

17.01. Iesim uz stacijas kalniņu.

18.01. Iepriecināsim putniņus.

19.01. Pateiksim paldies auklītei!

Plkst. 13:00 2021./2022. m.g. pirmā pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums, ZOOM, administrācija.

20.01. Apēdīsim kaut ko garšīgu!

Plkst. 13:00 labās prakses pārneses seminārs “Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam”, PII “Sprīdītis”, ZOOM

21.01. Palasīsim ziemas pasaku.

24.01. Pastāstīsim, kā mums gāja brīvdienās.

25.01. Eksperimentēsim.

26.01. plkst.9:00 administrācijas sapulce.

Plkst. 13:00 2021./2022. m.g. pirmā pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums, ZOOM, administrācija

Paslinkosim.

27.01. Palīdzēsim sētniekam.

Plkst. 13:00 labās prakses pārneses seminārs “Āra nodarbības” PII “Lācītis”

28.01. Rotaļlietu planētas diena – atnesīsim sev mīļu rotaļlietu un pastāstīsim par to grupas bērniem.

31.01. PALDIES DIENA!

 

KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 09.10.2021. noteikumiem Nr. 720 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Lasīt tālāk

 1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Gaismiņa” (turpmāk tekstā – iestāde), lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
 2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību iestādē, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
  • informēšana:
   • iestādē ir norīkotas personas, kuras regulāri seko Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) mājaslapā publicētajām aktualitātēm par Covid-19 un regulāri, reizi nedēļā, informē par to iestādes personālu, bet steidzamos gadījumos – nekavējoties;
   • iestāde regulāri vai pēc nepieciešamības informē izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus par piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
   • darbiniekiem, izglītojamo vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes vadītāja, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija, vai noteikts kontaktpersonas statuss.
  • distancēšanās:
   • bērnu atved un aizved no iestādes viens pieaugušais;
   • bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām nav atļauts drūzmēties iestādes teritorijā;
   • vecāki iestādē netiek ielaisti. Izglītojamie tiek nodoti grupas skolotājam/dežurantam pie ieejām.
   • pēcpusdienas cēlienā , labos laika apstākļos, vecāki izglītojamos izņem no grupas laukuma, sliktos laika apstākļos nodod grupas skolotājs/dežurants.
   • pēc izglītojamā izņemšanas, jāatstāj iestādes teritorija, nav atļauts uzturēties bērnu laukumos un lietot rotaļu konstrukcijas;
   • sekot, lai tiktu ievērota 2 metru distance starp bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām;
   • iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk tiešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu savstarpējo sastapšanos;
   • pēc iespējas vairāk organizē mācību procesa un citas aktivitātes ārā svaigā gaisā;
   • plāno mācību procesa īstenošanu klātienē, daļēji attālināti vai attālināti. Priekšroka dodama mācību procesam klātienē;

2.3. higiēna:

2.3.1.vecāki, komunicējot ar iestādes darbiniekiem, pie bērnu nodošanas un  saņemšanas, lieto sejas aizsargmaskas (telpās);

2.3.2.ienākot iestādē, jādezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas novietoti iestādē – pie ieejas/izejas durvīm;

2.3.3.darbiniekiem un izglītojamajiem bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai sekot, lai izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam;

2.3.4.no 2021. gada 15.novembra izglītības iestādē strādā tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.

2.3.5.darbinieki un izglītojamie iestādē uzturas maiņas apavos;

2.3.6.biežāk tīrīt visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galda virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus;

2.3.7.regulāri vēdināt telpas un veikt telpu uzkopšanu – garderobju mitro uzkopšanu veic pēc izglītojamo ierašanās un pēc atgriešanās no pastaigas;

2.3.8.regulāri veikt rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama;

2.3.9. katru piektdienu veikt trauku dezinfekciju;

2.3.10.izglītojamajiem nav atļauts uz iestādi nest rotaļlietas no mājām;

2.4.personas veselības stāvokļa uzraudzība:

2.4.1.iestādi var apmeklēt tikai tie izglītojamie:

kuri nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem, un kuriem nav noteikts kontaktpersonas statuss;

-kuriem nav elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, drudzis, klepus,  elpas trūkums);

2.4.2.netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija klātbūtne iestādē;

2.4.3.ja darbiniekam vai izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas    elpceļu infekcijas slimību pazīmes, iestāde rīkojas saskaņā ar iestādes 2021. gada 27. augusta rīkojumā Nr. 2-1/49, apstiprināto rīcības plānu „Rīcības plāns pirmsskolas izglītības iestādē “Gaismiņa”  Covid-19  infekcijas uzliesmojumu gadījumā un profilaktiskie pasākumi.

2.4.4.darbinieki nēsā tikai medicīniskās maskas vai FFP2 sejas maskas, divas reizes nedēļā visi darbinieki veic antigēna paštestus, kuri derīgi

72 stundas.

3.Noteikumi var tikt grozīti, papildināti, izbeigti, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, par izmaiņām darba organizācijā vecāki tiek informēti e-klasē, WhatsApp grupās, informācija izvietota pie visu grupu ieejām.

    Atzīt par spēkā neesošu 01.10.2021. „KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU   ĪSTENOŠANAI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI”

SASKAŅOTS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja G. Auza

Aizvērt