Par mums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Gaismiņa” atrodas  pilsētas centrā, Vaļņu ielā 5.

Pirmsskolas iestādi ieskauj zaļās zonas teritorija, kurā aug dažādu koku sugas, košuma krūmi un puķu stādījumi. Tuvumā atrodas plašs skvērs un Raiņa parks.

Iestāde dibināta 1962. gada 11. septembrī, kā 9. bērnudārzs. 2000. gada 11. aprīlī iestāde pārtop par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „ Gaismiņa”.

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 5 grupas,  kas īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu.

Izglītojamie ir nodrošināti ar uzskates, izdales materiāliem, rotaļlietām, spēlēm, atbilstoši izglītojamā vecumam un attīstībai, tā veicinot personības individuālu veidošanos.

Mūsu moto „ No sirds uz sirdi”……..notiek ciešā sadarbībā- vecāki, izglītojamie, skolotāji un sabiedrība. Iepriecinām lielus un mazus ar vecāku un darbinieku kopīgi veidotām teātra izrādēm, sadarbojamies ar pilsētas muzejiem, bibliotēkām, vecāku darba vietām, skolām, sporta halli un  piedalāmies pilsētas rīkotajos pasākumos.

Piedāvājam interešu izglītības pulciņu nodarbības- angļu valoda, tautas dejas, ritmika ar sporta deju ievirzi un mākslas pulciņš. Ar 5-6 gadīgajiem bērniem strādā logopēds, par bērnu veselību rūpējas medicīnas māsa.

Mūsu vīzija – Ģimenes un pirmsskolas savstarpējā mijiedarbība – radošas, drošas, garīgi bagātas, fiziski veselas un sociāli aktīvas personības veidošanās pamats.

Misija – mācīt un audzināt īstenus savas valsts pilsoņus, uzsverot vispārcilvēciskās vērtības, bagātinot bērna dvēseli un veicinot fizisko attīstību.

Vadītāja – Agrita Loca

Vadītājas vietniece izglītības jomā – Agita Rasiņa

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā –  Natālija Arseņenko

 

Lai iepazītos ar mūsu iekšējās kārtības noteikumiem, lūdzu apmeklējiet sadaļu “Iekšējās kārtības noteikumi