Iekšējās kārtības noteikumi

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “GAISMIŅA” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

             

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 2. punktu,

Iesnieguma likuma 8.pantu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Ministru kabineta 31.07.2012. noteikumus Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr.890.„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”15.punktu, Jelgavas pilsētas 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (turpmāk – Iestāde) vienotu kārtību, kas ir saistoši visiem darbiniekiem un izglītojamiem.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. Izglītojamo pienākumus un tiesības;
2.2. Izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes personāla iepazīstināšanu ar Noteikumiem;
2.3. Izglītības procesa organizāciju;
2.4. Izglītojamo uzvedību Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos;
2.5. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;
2.6. Izglītojamo ierašanos iestādē un došanos prom no iestādes;
2.7. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē;
2.8. Izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
2.9. Vadītājas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
2.10. Nepiederošu personu uzturēšanos Iestādē;
2.11. Izglītojamo personu datu aizsardzību, izglītojamo darbības foto un video fiksāciju;
2.12. Iesniegumu, sūdzību, ierosinājumu saņemšanu, reģistrēšanu un izskatīšanu;
2.13. Atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
2.14. Noslēguma jautājumus.

II. Izglītojamo pienākumi un tiesības
Tiesības:
1. Uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību, piedaloties rotaļnodarbībās, rotaļās un citās aktivitātēs, Iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos.
2. Apgūt zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes un iemaņas, saņemt sava darba novērtējumu.
3. Pedagoģiskajā procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses atbilstoši individuālajām vajadzībām, iespējām un izglītības programmas saturam.
4. Saņemt paskaidrojumus un palīdzību no skolotājiem, aukles un citiem Iestādes darbiniekiem.
5. Būt drošā vidē, saņemt veselības un dzīvības aizsardzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības.
6. Izglītošanās procesā izmantot Iestādes telpas, teritoriju, nepieciešamos mācību līdzekļus un rotaļu vidi.
7. Pēcpusdienas cēlienā papildus apmeklēt maksas pulciņus.
8. Pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c.
9. Uz personas datu aizsardzību.
Pienākumi:
10. Regulāri apmeklēt iestādi, apgūstot valsts vai pašvaldības apmaksātas pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši veselības stāvoklim, spējām.
11. Piecgadīgiem un sešgadīgiem izglītojamajiem obligāti apmeklēt mācību nodarbības.
12. Ar cieņu izturēties pret Iestādes darbiniekiem, citiem pieaugušajiem un vienaudžiem.
13. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās simboliem.
14. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus.
15. Neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos.
16. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu).
17. Atbildīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību vietā, kurā tie atrodas.
18. Pēc rotaļāšanās un pirms iešanas mājās sakārtot rotaļu vietu un darba piederumus.
19. Uzturēties telpās un rotaļu laukumā kopā ar grupas biedriem, bez pieaugušā atļaujas un klātbūtnes viens nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju.
20. Ievērot Noteikumus un Drošības noteikumus.

III. Izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes personāla iepazīstināšanu ar Noteikumiem
21. Jaunuzņemamo izglītojamo vecāki kopsapulcē tiek iepazīstināti ar informāciju par Noteikumos ietverto saturu , ko vecāks apliecina ar savu parakstu.
22. Noteikumi atrodas grupās un pie iestādes vadītājas.
23. Katra mācību gada sākuma pirmajā grupas vecāku sapulcē vecākus atkārtoti iepazīstina ar Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
24. Katra mācību gada sākumā vai atbilstoši nepieciešamībai grupu skolotāja iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem.
25. Skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā par iepazīstināšanu ar Noteikumiem, vajadzības gadījumā minot konkrētu Noteikumu punktu, par kuru veiktas pārrunas.
26. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.
27. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem vai izmaiņām tajos tiek iepazīstināti darbinieku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.

IV. Izglītības procesa organizācija
28. Iestādei ir piecu dienu darba nedēļa ar darba laiku no plkst. 07:00 līdz 19:00. Pirmssvētku dienās Iestādes darba laiks saīsināts par vienu stundu, kalendārā noteiktās valsts svētku dienās Iestāde ir slēgta.
29. Iestādi apmeklē izglītojamie vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
30. Izglītošanas procesa organizāciju un saturu nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (vērtības, mācību jomās obligātā satura apguves plānotie sasniedzamie rezultāti, īstenošanas principi), Iestādes vadītājas apstiprināts rotaļnodarbību saraksts, Iestādes mācību gada darba plāns un dienas ritms.
31. Nodarbības sākas plkst.9:00. Izglītojamais Iestādē ierodas līdz plkst. 08:30.
32. Interešu izglītība tiek īstenota pēcpusdienā.

V. Izglītojamo uzvedība Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos
33. Izglītojamo uzvedība telpās:
33.1. uzturēties grupas telpā vai telpā, kurā notiek aktivitātes, to neatstāt bez pieaugušā atļaujas vai pavadības;
33.2. ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
33.3. nodarbību, rotaļu un spēļu laikā ievērot to noteikumus;
33.4. ar cieņu izturēties pret pieaugušajiem un vienaudžiem;
33.5. nav atļautas darbības, kas var kaitēt paša vai citu veselībai, dzīvībai; jāsaudzē iestādes telpas un inventāru;
33.6. pārvietošanās pa kāpnēm augšup un lejup apaviem kājās un ejot soļiem;
33.7. nedrīkst aiztikt elektrības rozetes, interaktīvo tāfeļu un datoraprīkojumu;
33.8. nedrīkst bāzt mutē rotaļlietas, mācību un citus piederumus, vielas;
33.9. nedrīkst iestādē ienest ar karošanu saistītas rotaļlietas, asus, viegli uzliesmojošus priekšmetus un vielas, medikamentus, pārtikas produktus;
34. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās Iestādē uzņemtie izglītojamie, Iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki, ģimenes locekļi un Iestādes aicināti viesi.
35. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumus izglītojamajiem kopā ar vecākiem organizē ne vēlāk kā līdz plkst. 19:00. Par drošību pasākumos atbild pasākuma organizators un attiecīgās grupas skolotāja.
36. Izglītojamo uzvedība Iestādes organizēto pasākumu laikā:
36.1. jāatrodas savās vietās;
36.2. jāuzvedas klusi, nedrīkst traucēt, fiziski aizskart citus.
37. Izglītojamo uzvedība teritorijā:
37.1. rotaļu vai citu aktivitāšu laikā nedrīkst nodarīt kaitējumu sev, citiem vienaudžiem un pieaugušajiem;
37.2. uzturēties grupas rotaļu laukumā; nedrīkst izmantot rotaļu iekārtas bez pieaugušā atļaujas vai klātbūnes;
37.3. ja rotaļu laukumā ierauga ko neparastu (dzīvniekus, priekšmetus), – tos neaiztikt, saukt pieaugušo;
37.4. ja pār žogu pārkrīt rotaļlieta (bumba) – pateikt to pieaugušajiem, paši pakaļ nedodas;
37.5. nedrīkst iet pa iebraucamo ceļu, dekoratīvo apstādījumu zonu, iet pie žoga, vārtiem, sarunāties ar svešiniekiem un pieņemt no viņiem dāvanas vai lietas (jāpasauc pieaugušais);
37.6. nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju bez vecāka vai cita pieaugušā klātbūtnes.

VI. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums izglītības iestādē
38. Evakuācijas plāni ir izvietoti administratīvajā gaitenī un otrā stāva kāpņu laukumā.
39. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir redzama administratīvajā gaitenī uz informācijas stenda un grupu telpās .
40. Informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā atrodas administratīvajā gaitenī uz ugunsdzēsības paneļa, pie telefona pirmajā stāvā un grupu telpās.

VII. Izglītojamo ierašanās iestādē un došanās prom no iestādes
41. Izglītojamajam iestājoties Iestādē, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par bērna uzņemšanu, medicīnas karte (forma 026/u), bērna dzimšanas apliecības dati. Tiek slēgts rakstisks līgums ar uzņēmēju par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu bērnam.
42. Ikdienā izglītojamo uz Iestādi atved un izņem vecāki vai viņu norādīta persona, kas nav jaunāka par 13 gadiem.
43. Nokļūšanai grupas telpās izmanto atsevišķas ieejas, vecākiem lietojot durvju kodus.
44. Izglītojamo pavada līdz grupai, palīdz pārģērbties un personīgi paziņo personālam par bērna ierašanos.
45. Izglītojamais no Iestādes jāizņem, lai atstātu teritoriju līdz 19:00. Pēc šī laika grupas skolotāja, saskaņojot ar Iestādes administrāciju bērnu var nodot tiesībsargājošām iestādēm ievietošanai krīzes centrā.
46. Dodoties mājās no grupas vai pastaigu laukuma, vecāki palīdz izglītojamam saģērbties vai sakārtot apģērbu, atsveicinās no skolotājas un kopā dodas mājās.
47. Izstājoties no Iestādes, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par izstāšanos no iestādes. Obligātā vecuma izglītojamie iesniedz izziņas no turpmākās izglītības ieguves vietas.

VIII. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē
48. Reizi mācību gadā izglītojamajiem tiek veikti antropometriskie mērījumi (augums, svars), iegūtos datus dokumentējot un vismaz reizi gadā tiek veikta pārbaude uz pedikulozi un kašķi. Ja tiek konstatētas utis, izglītojamais tiek sūtīts mājās.
49. Ja izglītojamajam ir diagnosticētas veselības problēmas (ēdiena nepanesība, alerģiskas reakcijas u.c.), medicīnas māsa atbilstoši ārsta rakstiskiem norādījumiem un vecāku sniegtai informācijai izstrādā speciālus norādījumus Iestādes darbinieku rīcībai un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
50. Par bērna saslimšanu (vai neierašanos) jāziņo grupas skolotājām pirmajā kavējuma dienā vai medicīnas māsai, zvanot pa Iestādes tālr. 63029287 laikā no 7.30 līdz 8.15. Ja vecāki vēlas paņemt izglītojamajam brīvdienas-jāaizpilda iesniegums , tāpat kā uz atvaļinājumu.
51. Iestāde savlaicīgi sniedz informāciju par infekcijas slimību pazīmēm, ar kurām izglītojamais netiks pieņemts iestādē.
52. Iestādei ir tiesības neuzņemt izglītojamo ar infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37, 50 C), infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām izglītojamā uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana).
53. Ja izglītojamiem tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties Iestādē, medicīnas māsa vai grupas skolotāja informē izglītojamā vecākus. Vecākiem, aizbildņiem ir jānodrošina saslimušā izglītojamā izņemšana no Iestādes.
54. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890 no 2012. gada 17. septembra, ja izglītojamais nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi kaut vienu dienu slimības dēļ, vai aizsūtīts mājās ar slimības pazīmēm, iestādē atgriežas (ierodas) ar ārsta atzinumu ( izziņu)par veselības stāvokli.
55. Kategoriski aizliegts dot līdzi medikamentus un lūgt skolotāju vai aukli tos iedot izglītojamajam. Ārstēšanu veikt mājās. Jebkurā saslimšanas gadījumā jāinformē skolotāja, Iestādes medicīnas māsa.
56. Iestādes darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām.
57. Ja izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība, pirmo palīdzību izglītojamam sniedz Iestādes medicīnas māsa vai darbinieks, paralēli par notikušo informējot izglītojamā vecākus.
58. Ja izglītojamiem ir smaga trauma vai dzīvībai bīstama saslimšana, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Par notikušo tiek informēts izglītojamā vecāks.
59. Iestādes rīkotajos sporta un citos pasākumos piedalās Iestādes medicīnas māsa.

IX. Izglītojamā drošība iestādē
60. Iestādē tiek nodrošināta izglītojamo drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēku un teritorijas apsardzi nodrošina apsardzes uzņēmums.
61. Ienākot teritorijā un izejot no tās ir jāaizver vārtu aizbīdnis. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.
62. Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi (ugunsdrošība; elektrodrošība; sporta nodarbībās, pasākumos un sacensībās; drošība pastaigās, ekskursijās un pārgājienos; ceļu satiksmes drošība; drošība uz ūdens un ledus; rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās; pirmās palīdzības sniegšana).
63. Pedagogi iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem. Par noteikumu pārrunāšanas faktu veic ierakstus dokumentācijā (skolotāju dienasgrāmatā).
64. Ārkārtas situācijās Iestādē medicīnas māsa vai personāls sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē izglītojamos.
65. Iestādē un tās teritorijā aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizācija.
66. Nav pieļaujams iestādē ienest ar karošanu saistītas rotaļlietas, asus, ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus, kosmētiku u. c. ķīmiskas vielas.
67. Nodrošinot sava bērna un apkārtējo izglītojamo drošību, jāseko, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, vajadzības gadījumā pārbaudot arī viņa kabatas, personīgās mantas.

X. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai
68. Ja Iestādes izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tas mutiski vēršas pie jebkura Iestādes darbinieka un informē to. Darbinieks rīkojas atbilstoši rīcības plānam ārkārtas situācijās.
69. Ja tuvumā nav pieaugušais, izglītojamais skaļi kliedz un sauc pēc palīdzības.

XI. Vadītājas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
70. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību:
70.1. Skolotājs nekavējoši nodrošina bērnam nošķirtu vides telpu (pārdomu krēsls u.c.) no pārējiem izglītojamajiem, veicot nomierinošas pārrunas. Par izglītojamā uzvedību skolotāja informē iestādes vadītāju;
70.2. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek nodrošināta uzturēšanās citā telpā administrācijas pārstāvja vai cita pedagoga klātbūtnē, paralēli dienas gaitā telefoniski informējot visu iesaistīto izglītojamo vecākus;
70.3. Skolotāja rakstiski informē vadītāju par esošo situāciju, kuras izpētei un risināšanai tiek piesaistīti atbalsta speciālisti;
70.4. Izglītojamā vecāki tiek uzaicināti uz klātienes sarunu, kurā piedalās vadītāja vai vadītājas vietniece izglītības jomā, grupas pedagogi un atbalsta personāls;
70.5. Tiek izveidots problēmsituācijas risināšanas plāns, par ko mutiski vai rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) informē izglītojamā vecākus, paredzot nepieciešamo vecāku sadarbību ar iestādi.
71. Ja bērna uzvedībai nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi, vadītāja iesniedz rakstisku informāciju Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistei un tiesībsargājošām institūcijām.

XII. Nepiederošu personu uzturēšanās Iestādē
72. Iestādei piederošas personas ir izglītojamie un darbinieki.
73. Iestādei nepiederošas personas ir apmeklētāji, kuri ierodas Iestādē ar noteiktu mērķi. Personas vēršas pie iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laikā vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku telefoniski.
74. Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt nepiederošu vai nepazīstamu personu un noskaidrot atrašanās iemeslu Iestādē vai teritorijā.
75. Apmeklētāju pārvietošanās Iestādē pieļaujama tikai darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar Iestādes administrāciju. Darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai uz noteiktu vietu.
76. Policijas, ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, kā arī personas, kuras savu dienesta pienākumu ietvaros novērš ārkārtas situācijas vai to sekas iestādes darbinieku pavadībā dodas uz notikuma vietu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
77. Pārbaudošo institūciju amatpersonas uzrāda savu dienesta apliecību pavadošajam iestādes darbiniekam un norāda apmeklējuma mērķi, par ko tiek informēta Iestādes administrācija. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr. 2-1/57)
78. Administrācijas pārstāvis reģistrē apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, kurā norāda apmeklētāja vārdu, uzvārdu, Iestādes darbinieku, pie kura apmeklētājs ir ieradies, ierašanās mērķi, ierašanās un aiziešanas laiku. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
79. Ja nepieciešams, administrācijas pārstāvis apmeklētāju iepazīstina ar Kārtību. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
80. Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dienesta apliecību, administrācijas pārstāvis informē Iestādes vadītāju (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
81. Apmeklētāju pieņemšana tiek organizēta un nodrošināta laikā, kas netraucē izglītošanas/izglītošanās procesam. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 07.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
82. Iestādes telpās un teritorijā aizliegts ienākt un uzturēties apmeklētājam alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iestādes vadītājas 01.11.2018.rīkojumu Nr.2-1/57)
83. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo veselībai vai dzīvībai, darbiniekam nekavējoties jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai 63028550 vai 112, vienlaicīgi informējot Iestādes administrāciju.

XIII. Izglītojamo personu datu aizsardzība, izglītojamo darbības foto un video fiksācija.
84. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtības ievērošana attiecas uz visiem Iestādes darbiniekiem, kuri saistīti ar Iestādes funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar izglītojamo personas datiem.
85. Iestāde nodrošina izglītojamo personu datu aizsardzību, katrai personas datu apstrādei nosakot noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi.
86. Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, grupas e-pastā, interneta mājaslapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts izglītojamā likumiskais pārstāvis un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītajam mērķim, piekrišana apliecināta ar savu parakstu.
87. Foto vai video materiālus nav atļauts ievietot sociālajos tīklos bez sižetā redzamo izglītojamo vecāku piekrišanas.
88. Ja Iestādē notiek zinātnisks, socioloģisks vai līdzīga satura pētījums, par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem tiek informēti audzēkņu likumiskie pārstāvji, datu vākšanai saņemot rakstisku piekrišanu.
89. Tiek nodrošināts, ka izglītojamā likumiskais pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst.

XIV. Kārtība, kādā saņem, reģistrē un izskata iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus
90. Rakstiskā formā saņemtais dokuments tiek reģistrēts, uzrādot: iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dokumenta veidu, īsu izklāstu, datumu, reģistrācijas numuru.
91. Iestādes vadītāja iepazīstas ar saņemtā dokumenta saturu un deleģē konkrētu adresātu darbam ar dokumentu.
92. Atbilstoši izskatītā dokumenta saturam vadītāja vai administrācija nosaka konkrētu rīcības plānu.
93. Administrācija nepieciešamības gadījumā organizē iesaistīto personu pārrunas (sūdzības iesniedzēji, iesaistītie darbinieki un administrācijas pārstāvji), sarunu vajadzības gadījumā protokolējot.
94. Sūdzības iesniedzējam tiek sniegta rakstiska atbilde viena mēneša laikā no dokumenta reģistrācijas datuma (izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms).

XV. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
95. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
96. Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona vai iestādes vadītāja:
96.1. Var izteikt mutiskus aizrādījumus izglītojamajiem, lūdzot paskaidrot rīcību;
96.2. Var veikt individuālas pārrunas ar izglītojamo vecākiem;
96.3. Var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no iestādes, izņemot obligātās apmācības audzēkņus, kad rīkojas atbilstoši Ministru Kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē vecākus, pašvaldības iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.
97. Ja nepieciešams, Iestādes vadītāja var izlemt par pārkāpumu ziņot atbildīgajām institūcijām.
XVI. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 25.augusta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” Iekšējās kārtības noteikumus.

XVII. Pārejas noteikumi
Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 23.augustu.
Vadītāja A. Loca

Pielikums iekšējās kārtības noteikumiem

INFORMĀCIJA AUDZĒKŅU VECĀKIEM

Vecākiem

 1. Jāiepazīstas un jāievēro Iestādes Noteikumi, ko apliecina ar savu parakstu. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem, vecākiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
 2. Jāsniedz precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un tālruņa numuru. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai.
 3. Informēt grupas skolotājus par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība.
 4. Saņemt no skolotāja savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar izglītojamā audzināšanu, izglītošanu un attīstību.
 5. Būt informētam par Iestādes, grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku, maršrutu, mērķi un ilgumu.
 6. Sekot līdzi informācijai, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā un vecāku mapēs.
 7. Izslēgt (vai ieslēgt klusuma režīmā) mobilos telefonus, apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek Iestādes telpās.
 8. Izteikt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes darbības pilnveidošanai, vēršoties pie Iestādes vadītājas. Iespēja iesaistīties Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos.
 9. Izglītojamo uz Iestādi atvest veselu, tīru, sakoptu ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu. Apģērbam jāatbilst izmēram un sezonas prasībām. Nodrošināt izglītojamam piemērotu apģērbu nodarbībām (sporta un arī interešu izglītības).
 10. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai izglītojamajam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – izglītojamajiem un pieaugušajiem. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu telpās un teritorijā, mācīt to izglītojamajam.
 11. Sekot, lai Iestādes teritorijas gājējiem paredzētie vārti un Iestādes ārdurvis būtu rūpīgi aizvērtas.
 12. Ievērot aizliegumu Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (aizliegts fiziski, emocionāli un psihiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un Iestādes darbiniekus).
 13. Piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo vecāki ir atbildīgi par to, lai izglītojamais Iestādi apmeklētu regulāri. Ievedot bērnu grupā, 5-6 gadīgo, vecāks parakstās apmeklējumu lapā. Par plānotu prombūtni (ārstniecības personas apmeklējumu, vecāku atvaļinājumu u.c.) vecāks brīdina mutiski vai raksta iesniegumu Iestādes vadītājam (izņemot slimības dēļ).
 14. Neizplatīt nepārbaudītu, nepatiesu, diskreditējošu informāciju (video, foto, rakstus) par Iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem publiskajā telpā, tajā skaitā sociālajos tīklos. Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumā vērsties pie Iestādes administrācijas. Ir tiesības uz personas datu aizsardzību.
 15. Pēc bērna uzņemšanas Iestādē noslēgt līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Savlaicīgi veikt maksājumu par izglītojamā ēdināšanu.
 16. Saskaņojot ar Iestādes vadītāju, brīvprātīgi sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, telpu remontā, materiālās bāzes papildināšanā.

 Izglītības procesa organizācija

 1. Dienas ritms grupās noteikts atbilstoši izglītojamo vecumam un likumdošanā noteiktajām higiēnas prasībām. Ar dienas ritmu var iepazīties katrā grupā – dienas plānojumā informatīvajos stendos vecākiem.
 2. Rotaļnodarbības un aktivitātes notiek: grupu telpās, mūzikas un sporta zālē, iestādes teritorijā (labvēlīgos laika apstākļos un pēc nepieciešamības).
 3. Pastaigas un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā notiek piemērotos laika apstākļos, mācību ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas tiek saskaņotas ar audzēkņu vecākiem un izglītības iestādes vadītāju.
 4. Atpūtas laiks pēc pusdienām – diendusa grupas guļamtelpā vai grupas telpā laikā no plkst. 12:00 – 15:00 ir atkarīgs no izglītojamo vecuma.
 5. Interešu izglītība tiek īstenota pēcpusdienā.

 Izglītojamo ierašanās iestādē un došanās prom no iestādes

 1. Ikdienā izglītojamo uz Iestādi atved un izņem vecāki vai viņu norādīta persona, kas nav jaunāka par 13 gadiem.
 2. Nokļūšanai grupas telpās izmanto atsevišķas ieejas, vecākiem lietojot durvju kodus.
 3. Izkļūšanai no Iestādes tiek izmantoti drošības slēdži.
 4. Kategoriski aizliegts no rīta atstāt izglītojamo vienu pašu pie Iestādes vārtiem vai pie ārdurvīm. Izglītojamo pavada līdz grupai, palīdz pārģērbties un personīgi paziņo personālam par bērna ierašanos. Izglītojamie ierodas izglītības iestādē ne ātrāk kā 7:00. Ja šos noteikumus neievēro, Iestāde neuzņemas atbildību par izglītojamā drošību.
 5. Skolotājam ir tiesības vakarā neatdot izglītojamo personām, par kurām vecāki nav brīdinājuši, kā arī jebkurai personai, kura pēc izglītojamā ieradusies reibuma stāvoklī.
 6. Ienākot teritorijā un izejot no tās ir jāaizver vārtu aizbīdnis. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.
 7. Aizliegts ievest savus mājdzīvniekus Iestādes teritorijā un telpās.
 8. Izglītojamais no Iestādes jāizņem, lai atstātu teritoriju līdz 19:00. Pēc šī laika grupas skolotāja, saskaņojot ar Iestādes administrāciju bērnu var nodot tiesībsargājošām iestādēm ievietošanai krīzes centrā.
 9. Dodoties mājās no grupas vai pastaigu laukuma, vecāki palīdz izglītojamam saģērbties vai sakārtot apģērbu, atsveicinās no skolotājas un kopā dodas mājās.
 10. Kategoriski aizliegts dot līdzi medikamentus un lūgt skolotāju vai aukli tos iedot izglītojamajam. Ārstēšanu veikt mājās. Jebkurā saslimšanas gadījumā jāinformē skolotāja, Iestādes medicīnas māsa.

Kārtība, kādā saņem, reģistrē un izskata iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus

 1. Rakstiskā formā saņemtais dokuments tiek reģistrēts, uzrādot: iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dokumenta veidu, īsu izklāstu, datumu.
 2. Iestādes vadītāja iepazīstas ar saņemtā dokumenta saturu un deleģē konkrētu adresātu darbam ar dokumentu.
 3. Atbilstoši izskatītā dokumenta saturam vadītāja vai administrācija nosaka konkrētu rīcības plānu.

Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

 1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem, vecākiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona vai iestādes vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar izglītojamo vecākiem;